รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่องานวิจัย           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย                  นางสุชาดา   ฤทธิโชติ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้            ภาษาไทย

ปีการศึกษา                 2561

 

บทคัดย่อ

 

                 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์(1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการ เขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 5  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา        ปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แผนการจัดการเรียนรู้   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ()                   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

                  1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 84.26 / 85.45 ดังนั้นแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80   

                  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                    3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม (µ) เท่ากับ 4.33      และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s) เท่ากับ  0.57

กิตติกรรมประกาศ

 

                รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาไทย   ดร.นพรัตน์   ชัยเรือง  สาขาวิชาภาษาไทย        นางวาสนา  สุขสวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ วิชาภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   นายนริศ  เจดีย์รัตน์ ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นางเนตรนภา  ณิชานนท์  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล วัดท่าโพธิ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณาให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ของแบบฝึกทักษะ  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และการเขียนรายงาน การวิจัย  แนะนำให้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนสำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

                 ขอขอบพระคุณนางนงเยาว์  คงศาลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ พร้อมทั้งคณะครูในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นอย่างดี

ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนซึ่งคอยให้กำลังใจ ให้การส่งเสริม สนับสนุนที่ทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จได้  คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากรายงานฉบับนี้      ขอมอบแด่  บิดา  มารดา บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกๆท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                     สุชาดา   ฤทธิโชติ                                                                      

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์