การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเ

   ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า      นางรัตนา  ญาณสูตร

ปีการศึกษา          2560

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ  เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน  38 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่แบบไม่อิสระและอิสระ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

           ผลการวิจัย พบว่า

                   1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ เป็นการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เป็นการบรรยาย เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ที่ใช้มากที่สุดคือ การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปรากฏว่ายังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการบันทึกในหน่วยความจำ แต่สำหรับการให้ผู้เรียนท่องจำคำศัพท์เท่านั้น อาจมีการสอดแทรกโดยการสอน หรือ การถ่ายทอดในการจัดการเรียนการสอนบ้าง อย่างไรก็ตาม  ยังปรากฏโครงการในแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการบันทึกในหน่วยความจำ พบว่า ผู้บริหาร ส่วนใหญ่ได้มีการนำนโยบายจากระดับชาติ โดยการนำนโยบายของโรงเรียนลงสู่แผนปฏิบัติการรวมทั้งผู้บริหารได้มีการสร้างกลไกในการทำงานที่กระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างความรู้ให้เข้าไปอยู่ในระบบงานทั้งโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ครูผู้สอนบางส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ การสร้างความรู้ และนำหลักการจำมาใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์วิภาษาอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่ยังพบว่า มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือยังไม่ตรงตามหลักการ เพราะเข้าใจว่าการท่องจำจะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ในความจำระยะยาว

          2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ  เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพ 86.91/85.74 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ  เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ  เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์