ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder) มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

ผู้ศึกษาค้นคว้า             นายวัชรเกียรติ ทรัพย์สินทวีกุล

ปีการศึกษา                2561

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล  การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ที่จัดทำขึ้น  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล  การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล  การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล  2 (คลองจิหลาด) สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 ห้องเรียน 165 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล  การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการทดสอบสถิติทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test dependent)

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1)  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล  การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  จากแบบภาคสนาม ได้ประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ากับ 81.41/82.11  ซึ่งเป็นไปตามกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล  การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  สูงกว่าก่อนเรียน

          2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล  การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยเฉลี่ย ก่อนเรียนเท่ากับ 19.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.38 คะแนนผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ  24.76  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.69  เมื่อทดสอบสถิติที  พบว่า  t  = 19.80 Sig = .000  แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล  การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

           3)  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรีสากล     การฝึกหัดขลุ่ยรีคอร์เดอร์ (Recorder)  มัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) ด้านที่มีระดับความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้         ( = 4.53) รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ( = 4.52) ด้านสุดท้ายคือด้านระยะเวลาในการเรียน ( = 4.48) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์