แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะ

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                    ภาคเรียนที่  1/2560

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง จำนวนจริง                                                 จำนวน  14  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง จำนวนจริง                                               เวลา  1  ชั่วโมง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

              สาระที่  1  จำนวนและการดำเนินการ

           มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

           จำนวนจริง เป็นจำนวนที่ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ

               1)  จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยที่ตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์

รวมทั้งจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ และจำนวนเต็ม

               2)  จำนวนอตรรกยะ คือ จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ เช่น , 0.23456… ,… หรือคือจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้

           3.1  ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียน

               - บอกความหมายของจำนวนต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริงได้

           3.2  ด้านทักษะกระบวนการ  เพื่อให้นักเรียน

               - มีทักษะการสื่อสาร สื่อความหมายและการนำเสนอความหมายและความสัมพันธ์ของ

จำนวนจริงได้

           3.3  ด้านคุณลักษณะ  เพื่อให้นักเรียน

               - สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการทำงานครบทุกขั้นตอน

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

           4.1  ความสามารถในการสื่อสาร  

           4.2  ความสามารถในการคิด

5.  สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

           1)  เซตของจำนวนนับ หรือ N =  {1, 2, 3, …}

           2)  เซตของจำนวนเต็ม หรือ  I =  {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} หรือ 

           3)  เซตของจำนวนตรรกยะ หรือ Q  =  {x | x =  เมื่อ a, bI และ b ¹ 0}

 

 

 

               จำนวนตรรกยะ ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้

                   1.  จำนวนเต็ม  ได้แก่  0, 1, -1, …

                   2.  จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม และตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ เช่น ,  ,… เป็นต้น

                   3.  จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น 0.1717…, 1.2121…, ... เป็นต้น

           4)  เซตของจำนวนอตรรกยะ คือ เซตของจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของ

จำนวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ แต่เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ และสามารถกำหนดค่าโดยประมาณได้  เช่น  » 1.414,» 1.732  เป็นต้น

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

           ขั้นที่ 1 กระตุ้นเตรียมความพร้อม  (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

               1)  กระตุ้นและเรียกสมาธินักเรียนโดยใช้คำสั่ง “ให้นักเรียนบอกจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะมาคนละ 1 จำนวน ห้ามซ้ำกัน” นักเรียนคนใดคิดได้ก่อนให้ยกมือแล้วจึงตอบ ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันตอบให้ได้มากที่สุดในเวลา 2 นาที และกล่าวชมเชยนักเรียนทุกคนที่ยกมือตอบ

               2)  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

               3)  แจ้งเนื้อหาและเอกสารที่นักเรียนจะได้รับในชั่วโมงนี้ ซึ่งประกอบด้วย

                   -  ใบความรู้ เรื่อง มารู้จักจำนวนจริง

                   -  ใบกิจกรรมที่ 1 จำนวนชนิดใดเอ่ย

                   -  ใบกิจกรรมที่ 2 จริง หรือ เท็จ

               4)  จัดให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มโดยคละเพศคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน ได้ทั้งหมด

9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน จำนวน 8 กลุ่ม และอีก 1 กลุ่มมีนักเรียน 5 คน ที่ประกอบด้วยนักเรียนเก่ง  1  คน ปานกลาง  2  คน และคนอ่อน  2  คน ครูแจ้งนักเรียนว่าในการทำกิจกรรม สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนเก่งต้องดูแลอธิบายให้นักเรียนที่เรียนอ่อนฟัง และสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีโอกาสนำเสนองานของกลุ่ม            ขั้นที่  2  นำเสนอเนื้อหา  (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)

               5)  ครูทบทวนนักเรียนโดยให้นักเรียนบอกชนิดของจำนวนที่นักเรียนรู้จักมาว่ามีอะไรบ้าง(จำนวนนับ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วน ทศนิยม เป็นต้น)

               6)  ครูแสดงแผนผังความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่าง ๆ ผ่านจอโปรเจคเตอร์ โดยครูตั้ง

คำถาม “นักเรียนจะอธิบายแผนผังนี้ว่าอย่างไร และจำนวนเฉพาะ จัดอยู่ในจำนวนชนิดใดในแผนผังนี้” (จำนวนเชิงซ้อน ประกอบด้วย จำนวนจริง และจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริง, จำนวนจริงประกอบไปด้วย จำนวนอตรรกยะ และจำนวนตรรกยะ เป็นต้น, จำนวนเฉพาะจัดอยู่ในจำนวนเต็มบวก)

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               6)  ให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันพิจารณาว่า จำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นจำนวนชนิดใด นักเรียนคนใดคิดได้ก่อนให้ยกมือขึ้น แล้วจึงตอบ ครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันตอบ

 

ข้อ

จำนวนที่กำหนดให้

จำนวนจริง

จำนวนนับ

จำนวนเต็ม

จำนวนเต็มลบ

จำนวน

ตรรกยะ

จำนวน

อตรรกยะ

1

-4

 

/

/

/

 

2

0.666…

 

 

 

/

 

3

 

 

/

/

/

 

4

57

/

/

 

/

 

5

 

 

 

 

 

/

6

3.6812…

 

 

 

 

/

7

 

/

/

 

/

 

               7)  ครูอธิบายว่าจำนวนจริง ประกอบไปด้วย

                   7.1)  เซตของจำนวนตรรกยะ หรือ Q  =  {x | x =  เมื่อ a, bI และ b ¹ 0}  และจำนวนตรรกยะ ประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้

                       1)  จำนวนเต็ม  ได้แก่  …-1, 0, 1,…

                       2)  จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม และตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ เช่น ,  ,… เป็นต้น

                       3)  จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น 0.1717…, 1.2121…, ... เป็นต้น

                   7.2)  เซตของจำนวนอตรรกยะ คือ เซตของจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ แต่เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ และสามารถกำหนดค่าโดยประมาณได้  เช่น  » 1.414,» 1.732  เป็นต้น

           ขั้นที่  3  แลกเปลี่ยนร่วมเรียนรู้  (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

               8)  นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้ เรื่อง มารู้จักจำนวนจริง ไปร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมแล้วบันทึกความรู้ที่สรุปได้ร่วมกัน ครูคอยกระตุ้นและให้คำแนะนำทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

               9)  นักเรียนทุกกลุ่มรับใบกิจกรรมที่ 1 จำนวนชนิดใดเอ่ย มาช่วยกันระดมความคิดและสรุปคำตอบที่ได้ในใบกิจกรรม ครูคอยชี้แนะแนวทางในการทำใบกิจกรรม

           ขั้นที่ 4 ฝึกคิด ฝึกทำ นำเสนอ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

               10)  นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรมที่ 2 จริง หรือ เท็จ แล้วช่วยกันระดมความคิดเพื่อค้นหาคำตอบ พร้อมทั้งให้เหตุผลได้ ครูคอยสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทำงานของแต่ละกลุ่ม

               11)  ให้นักเรียนนำเสนอคำตอบ พร้อมให้เหตุผลจากใบกิจกรรมที่ 2 จริง หรือ เท็จ

กลุ่มละ 1 ข้อ เช่น ข้อ 1) 0.110110110... เป็นจำนวนตรรกยะ จริงหรือเท็จ (คำตอบ คือ เป็นจริง เพราะ เป็นทศนิยมซ้ำและสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้)

               12)  นักเรียนนำเสนอจนครบทุกกลุ่ม ครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมและกล่าวชมเชย

               13)  ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนได้รู้อะไรจากการเรียนในชั่วโมงนี้ ” นักเรียนคนใดคิดได้ก่อนให้ยกมือตอบ คำตอบอาจมีการซ้ำกันได้ (จำนวนจริงประกอบด้วย จำนวนตรรกยะ และจำนวน      อตรรกยะ, จำนวนตรรกยะประกอบด้วย จำนวนเต็ม และจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม,...เป็นต้น)

           ขั้นที่  5  การประเมินผลและประยุกต์ใช้  (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)

               14)  นักเรียนกันสรุปความหมายพร้อมยกตัวอย่างจำนวนชนิดต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริง

โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่าง ๆ (ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมนี้ครูจะประเมินนักเรียนจากการแผนผังที่นักเรียนเขียน)

7.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

           1)  ใบความรู้ เรื่อง มารู้จักจำนวนจริง

           2)  ใบกิจกรรมที่  1  จำนวนชนิดใดเอ่ย

           3)  ใบกิจกรรมที่  2  จริง หรือ เท็จ

           4)  อุปกรณ์เครื่องฉายและคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

8.  การวัดผลและการประเมินผล

 

สิ่งที่ต้องการวัด

เครื่องมือวัดผล

วิธีวัดผล

เกณฑ์การประเมินผล

ด้านความรู้

- ใบกิจกรรมที่  1

 จำนวนชนิดใดเอ่ย

- ใบกิจกรรมที่  2              จริง หรือ เท็จ

- ตรวจใบกิจกรรม

- ทำได้ถูกต้อง ร้อยละ 75         ขึ้นไปถือว่า “ผ่าน”

ด้านทักษะ/กระบวนการ

- แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

- ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

- ได้คะแนนระดับ 2 ขึ้นไป            ถือว่า “ผ่าน”

ด้านคุณลักษณะ         อันพึงประสงค์

- แบบประเมิน          ด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

- ประเมิน

ด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

- ได้คะแนนระดับ 2 ขึ้นไป          ถือว่า “ผ่าน”

ด้านสมรรถนะ

- แบบประเมินสมรรถนะ

- ประเมินสมรรถนะ 

- ควรได้คะแนนระดับดี ขึ้นไป

พฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม

- แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม

- สังเกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม

- ได้คะแนน ระดับ 2

ขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”

9.  ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนสอน

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

                                                                 ว่าที่พันตรี .......................................................

                                                                                      (พิศาล  วรจักร์)

                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

                                                                    ................/................/................

 


10.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

           10.1  ผลการจัดการเรียนรู้

               1)  จุดประสงค์ด้านความรู้ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 37 คน

ปรากฏผล ดังนี้

                   -  ผลการทำใบกิจกรรม 2 ชุดรวมกัน นักเรียนที่มีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน.............คน นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและควรแก้ไข จำนวน.............คน

               2)  จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านสมรรถนะผู้เรียน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 37 คนปรากฏผล ดังนี้

รายการประเมิน

ผลการประเมิน (ร้อยละ)

สรุป

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

 

 

 

 

 

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

ด้านสมรรถนะผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

           10.2  ปัญหา/อุปสรรค

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................         10.3  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                                       ลงชื่อ ..............................................ผู้สอน

                                                                             (นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ)

                                                                   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                                                                           ................ /................ /................

11.  ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหลังสอน      

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                     ว่าที่พันตรี .....................................................

                                                                                        (พิศาล  วรจักร์)

                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา                                                                                                ................/................/...................

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์