การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family

ชื่อเรื่อง                การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา                 นางรัตนา  ญาณสูตร

ปีการศึกษา            2561

 

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family 2) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ  เรื่อง Family  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จำนวน  38 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ เรื่อง Family   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

           ผลการวิจัย พบว่า

                   1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้  เป็นการสอนโดยการบรรยาย  สอนโดยกระบวนการกลุ่ม  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แต่ที่ใช้มากที่สุด คือ การสอนแบบบรรยาย  นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ปรากฏว่า  ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมหรือสอดแทรกเกี่ยวกับการสร้างความรู้และการบันทึกในหน่วยความจำ  ให้ผู้เรียนท่องจำคำศัพท์ เนื้อหา และโครงสร้างประโยคเท่านั้น อาจมีการสอดแทรก การค้นคว้าความรู้ การสร้างองค์ความรู้ หรือสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ในการจัดการเรียนการสอนบ้าง  นอกจากนี้ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือยังไม่ตรงตามหลักการ  จึงนำหลักการจำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพราะเข้าใจว่าการท่องจำจะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถจำเนื้อความรู้ได้ในระยะยาว  จึงต้องการให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาความจำในระยะยาว

 

          2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ  เรื่อง Family เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพ 86.91/85.74 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ  เรื่อง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการบันทึกในหน่วยความจำ  เรื่อง Family โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์