รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
                   โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้ศึกษา         เมธินี  จินเดหวา

ปีการศึกษา    2560

บทคัดย่อ

          การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 4) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ 5) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) มีดังนี้ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ดูแลระบบ จำนวน 4 คน สำหรับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะครู จำนวน 63 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) นักเรียน จำนวน 283 คน แบ่งออกเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 186 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 97 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multi-Stage Sampling) รูปแบบการประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ด้านสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 ด้านผลผลิต (ผลการดำเนินงานตามโครงการ) และฉบับที่ 5 ด้านผลผลิต (ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า 

          1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

          2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

          3. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

          4. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้านผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน และด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า โครงการมีความจำเป็นและควรทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการโรงเรียนและการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีของบุคลากรและนักเรียน ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในระดับดี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้ดี วัสดุอุปกรณ์มีความทันสมัยและมีความพร้อมต่อการใช้งานพอสมควร แต่จำนวนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ การจัดสรรงบประมาณมีความเพียงพอ มีการวางแผนการใช้จ่ายและดำเนินการตามโครงการอย่างเหมาะสม แต่ยังขาดความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ การบริหารจัดการการเรียนรู้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นระบบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบอยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า มีระบบการตรวจสอบที่ดี ทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ดูแลระบบ/โครงการ ให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน พัฒนาระบบการส่งสัญญาณให้ทั่วถึง เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ ด้านผลผลิตของโครงการ (ผลการดำเนินงานตามโครงการ) พบว่า จากการดำเนินงานตามโครงการส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น บุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อศึกษาหาความรู้ได้ดี มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่มีปัญหาด้านการให้บริการที่ยังไม่ทั่วถึง จำนวนห้อง และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นักเรียนมีช่วงเวลาการเรียนรู้จำกัด จึงควรจัดระบบการให้บริการให้ทั่วถึงและจัดช่วงเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม ด้านผลผลิตของโครงการ (ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ) พบว่า สัญญาณ Wi-Fi ค่อนข้างช้าและไม่ทั่วถึง อุปกรณ์ไม่เพียงพอ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ควรพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นและมีสัญญาณที่ครอบคลุม พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการใช้งาน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์