การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ชื่อผลงาน                 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ชื่อผู้วิจัย             นายโชติวรรธน์  มุสิกะชะนะ

หน่วยงานที่สังกัด   สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา          2561

 

บทคัดย่อ

         การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยใช้รูปแบบ P-PDCA และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยใช้รูปแบบ P-PDCA กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ปีการศึกษา 2561 จำนวน 72 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 8 คน และ พนักงานครูเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง โรงเรียนละ 8 คน จำนวน 64 คน โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสภาพปัญหาของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการวิจัย

เรื่อง ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยใช้รูปแบบ P-PDCA ซึ่งแบบสอบถามแต่ละฉบับ ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการของ ครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

                  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง อยู่ในระดับมาก

                    2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยใช้รูปแบบ P-PDCA ประกอบด้วยขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 9 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการแนะแนวการศึกษา

                    3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยใช้รูปแบบ P-PDCA อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์