รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน              นายวิศรุต   ก้อนเงิน

สังกัด                     โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

ปีที่ศึกษา               2560

 

บทคัดย่อ

                   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์(1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80(2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(3)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560โ รงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์จำนวน 18 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  (1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2) แบบทดสอบวัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(3) แบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่(1)สถิติหาประสิทธิภาพ E1/E2(2) สถิติทดสอบt (t – test ) (3) ค่าเฉลี่ย()และ 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                   ผลการศึกษาพบว่า 

                   1.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.67/84.25

                   2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ  .01

                   3.แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6443  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.43

                4.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

 (=4.52, S.D.=0.53)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์