การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชุมนุมห้องสมุด

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชุมนุมห้องสมุด

ผู้วิจัย     นางสาวอันธิกา   วงษ์จำปา

ปีการศึกษา       2562

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชุมนุมห้องสมุด 2) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชุมนุมห้องสมุดก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชุมนุมห้องสมุดที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนชุมนุมห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินความสามารถในการสร้างความรู้ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ค่าที (t–test for dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา

            ผลการวิจัย พบว่า

            1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า EARCE Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Engage : E)  2) ขั้นปฏิบัติ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความรู้ (Reflection of Knowledge : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction of Knowledge : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)  และรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชุมนุมห้องสมุดมีประสิทธิภาพ 82.13/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

            2. ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชุมนุมห้องสมุด ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการสร้างความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

            3. ความคิดเห็นของนักเรียนชุมนุมห้องสมุดที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้อยู่ในระดับมาก (X= 4.46, S.D. = 0.02)

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์