การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ผู้วิจัย  :    นงลักษณ์  พวงบุญ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลสนม   จังหวัดสุรินทร์             ปีการศึกษา 2562.

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด โดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด โดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ    3)  ศึกษาทักษะการพูดของเด็กจากการเรียนตามแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ เด็กชั้นเตรียมอนุบาล  2/1 อายุ  3-4 ปี  จำนวน  22  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด โดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์         2) แบบประเมินพัฒนาการด้านการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่า t (t – test)  และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร  E1 /E2

 

ผลการวิจัย พบว่า

  1. แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด โดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.66/83.79  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
  2. เด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถด้านการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะความสามารถด้านการพูดคิดเป็นร้อยละ 83.79  สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนด
  4. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การใช้คำคล้องจองประกอบภาพ อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์