ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง        :    ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

                        เทคนิค  STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                        โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี เทศบาลเมืองตะลุบัน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้ศึกษา     :   นางสาวอาซีนา  นิแว

ตำแหน่ง        :   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน      :   โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ปีที่ศึกษา       :   2561

 

บทคัดย่อ

 

                   ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้กระบวนการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี ปีการศึกษา  2561 จำนวน  1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  19 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทดลอง  คือ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561  เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา  ได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  9  เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  โดยใช้เวลาทดลอง  20  ชั่วโมง  (รวมเวลาที่ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพ  ดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test  (Dependent  Samples)

           ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

               1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  84.04/83.86  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มีค่าเท่ากับ 0.7088  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7088 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.88 

               3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (เฉลี่ย= 4.66 , S.D. = 0.50)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์