รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตรตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง                       รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตรตัวสะกด    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                       โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้ศึกษา                   :   นายธาวิน หมื่นนรินทร์

ตำแหน่ง                :   ครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน             :   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่ศึกษา                :   ปีการศึกษา 2561

 

บทคัดย่อ

 

                                รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3/4โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์       เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80       เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย   แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 41 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (purposive sampling) ที่คละนักเรียนอ่อน เก่ง ปานกลาง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด จำนวน 9 ชุด ชุดละ10 แบบฝึกพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบ  การใช้แบบฝึกจำนวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผล และการทดสอบ t-test

                                ผลการศึกษาสรุปว่า                            

                                1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 9 ชุด มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิผลของผลลัพธ์ (E2 ) เท่ากับ 85.58/84.00

                                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล              วัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ    มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน   ก่อนเรียน

                                3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์