รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักฯ

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้

                   กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2  

                   (อายุ 4 – 5 ปี)

ผู้วิจัย             ปิยรัตน์  นิรันเรือง

สังกัด             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง สังกัดเทศบาลตำบลห้วยนาง

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา       2562

                                                                                                                                                                             

บทคัดย่อ

 

          รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) โดยให้เด็กจำนวนไม่น้อยกว่า 80 มีคะแนนการทดสอบแบบวัดทักษะทางสังคมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กชาย - หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4 – 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง สังกัดเทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) 2) การละเล่นพื้นบ้าน จำนวน 20 เรื่อง ได้แก่ เป่ายิงฉุบ, ปืนก้านกล้วย, ทอยเส้น, จ้ำจี้, ขี่ม้าก้านกล้วย, ดาบทางมะพร้าว, งูกินหาง, กระโดดยาง, ตีลูกล้อ, ขี่ม้าส่งเมือง, แข่งเรือบก, ซ่อนหา, เก้าอี้ดนตรี, เป่ากบ, เดินกะลา, กาฟักไข่, รีรีข้าวสาร, กระโดดเชือกเดี่ยว, มอญซ่อนผ้าและลูกข่าง 3) แบบวัดทักษะทางสังคม สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ การปฏิบัติต่อระเบียบวินัยของตนเองและกลุ่ม การแสดงออกและแก้ปัญหาในกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกลุ่มและการช่วยเหลือผู้อื่น ผลการวิจัย พบว่า ผลการทดสอบวัดทักษะทางสังคม ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง สังกัดเทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวนทั้งหมด 18 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.11 คิดเป็นร้อยละ 85.56 มีจำนวนเด็กผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนเด็กทั้งหมด ซึ่งผลการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์