รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ฯ

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ

                      หาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                        สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5ปี)

ผู้วิจัย             สุชาดา  หมื่นศรีแกม

หน่วยงาน        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา       2562

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5 ปี) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5 ปี) ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5 ปี) ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 - 5 ปี) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี)  จำนวน 20 แผน 2) แบบทดสอบแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี)  จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 2) หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนและหลังทดสอบการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคะแนนรวม คะแนนค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t – test) แบบPaired -Samples t-test และ 4) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2  (อายุ 4 – 5 ปี) ผลการวิจัยพบว่า

                    1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.64/93.33 ตามเกณฑ์ 80/80

                    2. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 – 5 ปี) อยู่ในระดับมาก

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์