การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย            นางทองประกาย  ณ ถลาง

ปีการศึกษา     2563

 

บทคัดย่อ

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2)  สร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จำนวนนักเรียน 45 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน แต่สลับข้อกัน)  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที ( )

 

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1. ข้อมูลพื้นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ปานกลาง การสอนแบบบรรยาย และใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อ ขาดสื่อที่ดึงดูดใจให้นักเรียนตั้งใจเรียน และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนต้องการให้มีสื่อ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบต่าง ๆ มีกิจกรรมกลุ่ม จากการสัมภาษณ์ครูสรุปได้ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้มาก เพราะครูจะต้องมีเทคนิควิธีสอน ที่จะเร้าความสนใจให้นักเรียนต้องการเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน รู้จักการใช้สื่อประกอบการสอน เพื่อเน้นให้นักเรียนได้คิดจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม

        2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นเรียนรู้ 3. ขั้นคู่คิด 4. ขั้นทำงานกลุ่ม 5. ขั้นตรวจสอบและทดสอบ  6. ขั้นสรุปและประเมินผล ชุดกิจกรรม ที่มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ส่วนหน้า ได้แก่  ชื่อเรื่อง คำนำ สารบัญ คำชี้แจง คำชี้แจงสำหรับครู คำชี้แจงสำหรับนักเรียน ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่วนที่ 2 ส่วนการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้และตัวอย่าง กิจกรรมที่ 1-4 แบบทดสอบหลังเรียน ส่วนที่ 3 ส่วนหลัง ได้แก่ ตารางบันทึกคะแนน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลย/แนวคำตอบชุดกิจกรรม  เฉลยทดสอบหลังเรียน บรรณานุกรม ประวัติผู้จัดทำ และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.47/86.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

          3. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์