การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2563

ชื่อผลงาน    :  การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้  

                     ปีการศึกษา 2563

ผู้ประเมิน     :  นายสุวิทย์  กังแฮ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกชะแง้  

สถานศึกษา  :  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ปีการศึกษา   :   2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรวมทั้งหมด 5 ฉบับ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบประเมินบริบทโครงการ แบบประเมินปัจจัยนำเข้า แบบประเมินกระบวนการ แบบประเมินผลผลิตโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

สรุปผลการประเมินโครงการ

  1.  ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2563 ด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  2.  ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  3.  ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  4.  นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  5.  นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด        

 

ข้อเสนอแนะ

          ข้อเสนอแนะการนำผลการประเมินไปใช้

           1. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ของโครงการ

           2. ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพการมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

 

         ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

            1. ควรศึกษารูปแบบการประเมินอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นทางเลือกในการใช้เป็นกรอบแนวคิดการประเมินโครงการต่าง ๆ

           2. ควรมีการติดตามประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง

           3. ควรขยายผลการประเมินโครงการพัฒนาไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมทางการศึกษา

           4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาผลกระทบด้านชุมชนต่อการดำเนินโครงการต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์