การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพ เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพ เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน         

                     โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย         นายพรอยันย์   สะหะดี

หน่วยงาน       โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)

ปีการศึกษา     2563

 

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  ใช้วิธีการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้การทำขนมโบราณ ในสลาตัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทำขนมโบราณในสลาตัน มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน จำนวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ค่า t-test 

ผลการวิจัยพบว่า

            1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน มีประสิทธิภาพ 84.00/83.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

            3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมโบราณในสลาตัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์