การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย            นางสาวทองประกาย  ณ ถลาง

ปีการศึกษา     2563

 

บทคัดย่อ

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา    การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จำนวนนักเรียน 45 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรมเรื่อง รูปหลายเหลี่ยม   ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน  แต่สลับข้อกัน)  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที ( )

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1. ข้อมูลพื้นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการเรียนแบบบรรยายที่รอรับความรู้จากครูเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งสภาพการจัดการเรียนดังกล่าวทำให้นักเรียนรู้สึกเครียดและเบื่อหน่ายการเรียน ส่วนความต้องการเรียนรู้แบบคู่คิด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนรู้โดยครูนำเสนอปัญหาให้คิด นักเรียนต้องการเรียนโดยจับคู่กันและช่วยกันคิดหาคำตอบที่ครูกำหนดให้ และช่วยกันตรวจสอบคำตอบ โดยนักเรียนรู้สึกว่าการเรียนแบบคู่คิดจะช่วยลดความเครียดในการเรียนลงได้ และช่วยให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น นักเรียนสนใจการสร้างผลงานที่เน้นการแข่งขันกับเกณฑ์มากกว่าการแข่งขันระหว่างกลุ่ม นักเรียนไม่ต้องการแข่งขันกันมากเกินไปโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียนไม่เก่ง เพราะมักไม่มีโอกาสชนะในการแข่งขัน จึงต้องการทำงานแบบแข่งกับเป้าหมายหรือแข่งกับเกณฑ์จะรู้สึกไม่กดดันกับการเรียนและสนุกกับการแก้ปัญหาที่ครูกำหนดให้มากขึ้น

        2. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้วิจัยนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นเรียนรู้ 3. ขั้นคู่คิด 4. ขั้นทำงานกลุ่ม 5. ขั้นตรวจสอบและทดสอบ  6. ขั้นสรุปและประเมินผล ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้นำชุดกิจกรรมที่เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้และตัวอย่าง กิจกรรมที่ 1-4 แบบทดสอบหลังเรียน และส่วนที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ตารางบันทึกคะแนน เฉลยแบบทดสอบ แนวคำตอบชุดกิจกรรม ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมเท่ากับ 4.98 มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.47/86.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

          3. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think  Pair  Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์