การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

                  ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

                  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา        

ผู้วิจัย           ณัฐวรา  รินเที่ยง

ปีการศึกษา    2563

บทคัดย่อ 

          การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา ประกอบด้วย 3.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา 3.2) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบวิเคราะห์ข้อมูลจากการระดมสมอง (Brainstorming) จำนวน 1 ฉบับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 5 ชุดแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 20 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 1 ฉบับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา พบว่า แนวคิดทฤษฎีที่มีความเหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษาได้แก่ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการคิด แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) แนวคิด ทฤษฎีการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ของเยเกอร์ แนวคิด ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของMarzano รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

          2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีชื่อว่า OEEDIAR Model (โออีไดอาร์ โมเดล) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นนำ (Orientation : O) ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงความคิด (Elicitation : E)  ขั้นที่ 3 ขั้นเข้าสู่ปัญหาและนิยามปัญหา (Encountering and Defining the   problem : E) ขั้นที่ 4 ขั้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data Collection : D) ขั้นที่ 5 ขั้นการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติกิจกรรม (Instruction Activities and Restruction of Ideas : I) ขั้นที่ 6 ขั้นการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ (Application of Ideas : A) และ ขั้นที่ 7 ขั้นทบทวนการจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจใหม่ สร้างระเบียบของการจดจำ คือ ขั้นสรุปและประเมินผลสรุปผลการเรียนรู้ และมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.78/84.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  

           3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา พบว่า

                  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                  3.2 ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

            4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสุขศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์