รายงานการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
                     ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี

ผู้รายงาน         อังสานา วายา

ปีที่ศึกษา         2563

บทคัดย่อ 

              การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 30 แผน และแบบประเมินพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า

              1. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.46/83.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

              2. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ในภาพรวมเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีระดับพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ร้อยละ 26.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับพัฒนาการสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมมากที่สุด คือ ด้านความคิดริเริ่ม มีระดับพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ 28.85 รองลงมา คือ ด้านความคิดยืดหยุ่น มีระดับพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ 27.56 ด้านความคิดละเอียดลออ มีระดับพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ 25.64 และด้านความคิดคล่องแคล่ว มีระดับพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ 25.00 ตามลำดับ

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์