รูปแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง          รูปแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                    ของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ผู้ศึกษา           นายอัศวิน  เชื้อเมือง

ปีการศึกษา      2563

 

บทคัดย่อ

 

            จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ การมีส่วนร่วม  ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  2) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) และ 3) เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการศึกษาเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) และระยะที่ 3 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ระยะที่ 1 คือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้าน หนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะที่ 2 คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูที่รับผิดชอบงานด้านระบบประกันคุณภาพภายใน จำนวน 2 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน รวม 6 คน ระยะที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำปรึกษาในการร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบงานด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 2 คน หัวหน้างานวิชาการ จำนวน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน รวม 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามสภาพและปัญหาและความต้องการ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .330 - .934 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ .978 และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่                  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการศึกษา พบว่า

            1. สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วม  ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ตามลำดับ

            2. ปัญหาการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ตามลำดับ

            3. ความต้องการ การมีส่วนร่วม  ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการประเมินของสถานศึกษาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำผลมาปรับปรุง พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ

            4. แนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ประกอบด้วย

                4.1 การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)             14 องค์ประกอบ

                4.2 จุดเด่น จุดควรพัฒนา ด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิตของ สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                4.3 การมีส่วนร่วม 3 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมการวางแผน การมีส่วนร่วมการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมการประเมินผล การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ประเด็น ได้แก่ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดและหลักการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติดีประสบผลสำเร็จนั้นสถานศึกษาอาศัยแนวคิดตามวงจรคุณภาพ PDCAS การวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (DO) การติดตาม ตรวจสอบ (Check) การพัฒนาและปรับปรุง (Act) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)

            5. รูปแบบการมีส่วนร่วม  ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกอบด้วย                8 องค์ประกอบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การมีส่วนร่วมในการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ 4) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา5) การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน                 ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความมีเป็นประโยชน์ของรูปแบบดังกล่าว พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์