รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิด เชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิด

เชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางอุษาวดี  ซงตายา  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ปีที่วิจัย           2563

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ มี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป และแบบวัดการคิดเชิงเหตุผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติของวิลคอกซอน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test)

 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

 

1.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยของการคิด  เชิงเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 53.33 และหลังการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยของการคิดเชิงเหตุผลคิดเป็นร้อยละ 82.71 เมื่อแยกเป็นรายด้าน  พบว่า

                    1.1  ด้านการเปรียบเทียบ  ก่อนการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยของด้านการเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 57.92  และหลังการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยของด้านการเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 84.38 

                    1.2  ด้านการจัดประเภท ก่อนการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยของด้านการจัดประเภท คิดเป็นร้อยละ 56.46  และหลังการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยของด้านการจัดประเภทคิดเป็นร้อยละ 82.29 

                    1.3  ด้านการสรุปความก่อนการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยของด้านการสรุปความ คิดเป็นร้อยละ 45.63  และหลังการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยของด้านการสรุปความคิดเป็นร้อยละ 81.46 

2.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์การคิดเชิงเหตุผลด้านการเปรียบเทียบ ด้านการจัดประเภทและด้านการสรุปความ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์