การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง     :   การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้วิจัย   :   ฐิติตา   ตินานพ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุอันโนง  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2562.

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทย ระดับปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทย และ 3) ศึกษาพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัยอายุ  3-4 จำนวน 12 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุอันโนง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทยระดับปฐมวัยและ 2)  แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  การทดสอบค่า t (t – test)  และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร/  

สรุปผลการวิจัย 

  1.  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทย ระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.63/86.48 แสดงว่า สูงกว่าเกณฑ์  80/80

2.   เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายในด้านการเดิน การกระโดด การวิ่งและการใช้มือ อยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 94 คน กำลังออนไลน์