รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ

ชื่อเรื่อง            รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี         

ผู้รายงาน          นางสาวสมใจ  วิมลปกรณ์

สถานที่ศึกษา     โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ปีที่ศึกษา          ปีการศึกษา  2564

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีจำนวน 34 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  จำนวน 3 เล่ม  2)แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เวลาในการทดลอง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 11 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ T-Test  Dependent

          ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

1. แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72/85.80   มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  พบว่าหลังการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 ซึ่งอยู่ในระดับดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์