การเมืองการปกครอง อ.มยุรี

รูปภาพของ sss27411

1) เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงวางรากฐานปฏิรูปการปกครอง
    - เพื่อมิให้มหาอำนาจตะวันตกใช้เงื่อนไขความล้าหลังด้อยพัฒนาของไทย เป็นข้ออ้างใช้กำลังเข้ายึดเป็นเมืองขึ้น และนำความเจริญมาสู่ชาวพื้นเมืองอาณานิคม  การปฏิรูปความเจริญของบ้านเมืองครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งด้านการปกครอง  กฎหมาย  การทหาร ฯลฯ


2) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหัวทรงโปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์แล้ว ได้จัดการปกครองใหม่เป็นอย่างไร
    - จัดตั้งกระทรวงแบบใหม่จำนวน 12 กระทรวงขึ้นแทนจตุสดมภ์ในส่วนกลางและจัดระบบการปกครองหัวเมืองต่างๆในรูปมณฑลเทศาภิบาลในภูมิภาค โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2435 เป็นต้นมา นอกจากนี้พระองค์ทรงริเริ่มทดลองการจัดการปกครองท้องถิ่นในรูป สุขาภิบาล จัดตั้ง รัฐมนตรีสภา เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย ใน พ.ศ.2437 ตามแบบอย่างตะวันตก


3) ในสมัย ร.5 มีการปฏิรูปการปกครองในส่วนภูมิภาคอย่างไร
     - 1. การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง มีการจัดตั้งเสนาบดีสภาและจัดตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง แทนจตุสดมภ์ ได้แก่ กลาโหม , นครบาล , วัง , เกษตรพานิชการ, พระคลัง , การต่างประเทศ , ยุติธรรม , มหาดไทย เป็นต้น แต่ภายหลังมีการยุบเหลือ 10 กระทรวง
       2. การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค มีการรวบรวมหัวเมืองชายแดนต่างๆ ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง และขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้
             2.1 การปกครองแบบเทศาภิบาล มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน กำนัน มีการจัดตั้งอำเภอ
             2.2 การปกครองท้องที่ รัชกาลที่ 5 ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นเพื่อการจัดการปกครองในระดับท้องที่ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
             2.3 การปกครองส่วนท้องถิ่น รัชกาลที่ 5  ทรงจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร


4) ข้อดีของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นในสมัยร.5มีอะไรบ้าง
      - เพื่อทดลองให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น


5) จงอธิบายสาเหตุการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
     - ขัดแย้งระหว่าง “เจ้านาย + ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่” กับ “ข้าราชการชั้นผู้น้อย”
       จิตสำนึกของคนรุ่นใหม่และอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีลักษณะก้าวหน้าในสมัยนั้น
       เศรษฐกิจตกต่ำ ร.7 แก้ไขโดยการปลดข้าราชการออก


6) ผลทางการเมืองและการปกครองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2475 มีอะไรบ้าง
    - การสละราชสมบัติ , ความขัดแย้งในคณะราษฏร , การปลุกความคิดชาตินิยมและความพยายามสร้างชาติไทยให้ยิ่งใหญ่  , การปลุกความคิดชาตินิยม


7) ในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไร
    - ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยยังคงมีพระราชอำนาจที่จะพระราชทานพระราชดำริเป็นการเตือนสติแก่รัฐสภา  รัฐสภาต้องพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายนั้นเป็นกรณีพิเศษ  ,  ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ

  

แหล่งที่มา : http://www.chaoprayanews.com/

                 www.donbosco.ac.th/medai/4mp.pdf

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์