พยางค์และคำ

รูปภาพของ pch5163

หลักการใช้ภาษา
คำในภาษาไทย
พยางค์ คำ และหน้าที่ของคำ

พยางค์
     การที่เราเปล่งเสียงออกมาจากลำคอครั้งหนึ่ง ๆ นั้น เราเรียกเสียงที่เปล่งออกมาว่า
“พยางค์” แม้ว่าเสียงที่เปล่งออกมาจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ตาม เช่น เรา
เปล่งเสียง “สุ” ถึงจะไม่รู้ความหมาย หรือไม่รู้เรื่องเราก็เรียกว่า ๑ พยางค์ หากเราเปล่งเสียง
ออกมาอีกครั้งหนึ่งว่า “กร” จะเป็น “สุกร” จึงจะมีความหมาย คำว่า “สุกร” ซึ่งเปล่งเสียง
๒ ครั้ง เราก็ถือว่ามี ๒ พยางค์ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งเดียวมีความหมาย เช่น นา หมายถึง ที่ปลูกข้าว เสียงที่เปล่งออกมาว่า “นา” นี้เป็น ๑ พยางค์

ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

     ไร่

มี ๑ พยางค์

     ชาวไร่

มี ๒ พยางค์ (ชาว-ไร่)

     สหกรณ์

มี ๓ พยางค์ (สะ-หะ-กอน)

     โรงพยาบาล

มี ๔ พยางค์ (โรง-พะ-ยา-บาน)

     นักศึกษาผู้ใหญ่

มี ๕ พยางค์ (นัก-สึก-สา-ผู้-ใหญ่)

     สหกรณ์การเกษตร

มี ๖ พยางค์ (สะ-หะ-กอน-การ-กะ-เสด)

     จากตัวอย่างข้างบนนี้สรุปได้ว่า
     พยางค์ คือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ตาม ถ้าเปล่งเสียงออกมา ๑ ครั้ง ก็เรียก ๑ พยางค์ สองครั้งก็เรียก ๒ พยางค์

องค์ประกอบของพยางค์
     พยางค์เกิดจากการเปล่งเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ออกมาพร้อม ๆ กัน พยางค์
ที่มีความหมายอาจจะเป็นพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้
     พยางค์แต่ละพยางค์จะต้องมีส่วนประกอบ ๓ ส่วนขึ้นไป คือ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ การประกอบสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์เข้าเป็นพยางค์เรียกว่า การประสมอักษรมี ๔ วิธี คือ

                                       

          ที่มาภาพ     http://203.146.122.12/th_p/thai_web/activities/GIFTED/update_1/word.files/image003.jpg


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี