สาระสนเทศ

รูปภาพของ pbs7881

-ความหมายของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การจัดการ (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนเก็บข้อมูล (storage)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ,สมระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย
ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ

-เป้าหมายของระบบสารสนเทศ

ะบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การจัดการ (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนเก็บข้อมูล (storage)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ, ข้อมูล ,เครือข่าย
ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย
ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เพื่อสร้างความต้องการใหม่ขึ้น ความต้องการใหม่นี้ประกอบด้วย
1. ความต้องการในเชิงของสื่อที่เป็นมวลชน หมายถึง ความต้องการที่จะสื่อสารไปสู่ผู้คนจำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดพลัง และอำนาจในการ สื่อสารซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพ ของเทคโนโลยีที่นำเอามาใช้และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้จำนวนมากๆ
2. ความเร็วในการสื่อสารข้อมูล หมายถึงความเร็วในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นทั้งภาพ ตัวอักษร เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ในที่นี้เน้นในเรื่องของการสื่อสารแบบสองทางซึ่งจะต้องสามารถโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้แบบทันทีทันใด (Real-time)
3. ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย หมายถึง การสื่อสารที่อาศัยใยแก้วนำแสง และสื่อสารไร้สายประเภทต่างๆรวมถึงการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
กระบวนการดังกล่าวได้สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมขึ้นมาใหม่ เช่น สำนักงานอัตโนมัติ (OA) โรงงานอัตโนมัติ (FA) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) คอมพิวเตอร์ช่วย การผลิตทางอุตสาหกรรม (CAM) สิ่งเหล่านี้เข้ามาแทนที่ในการทำงานของคนโดยไม่มีข้อจำกัด สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่กลายเป็นสิ่งที่บูรณาการณ์ รวมกับการดำรงชีวิตตามปกติ การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบใหม่กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความต้องการของคนในอนาคต การศึกษา และกระบวนการคิดของบุคคลจะเปลี่ยน แปลงไป ซึ่งหมายถึงผลที่เกิดขึ้นยอมเปลี่ยนแปลงไป อาทิ ความแตกต่างในความสามารถ รายบุคคลของบุคลากรในองค์กรในด้านของการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการสืบค้น การเลือก และการ ใช้ข้อมูลข่าวสารจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ คนรุ่นต่อไปต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการคิดที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาความสามารถของตนเอง หมายถึงการพัฒนาการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยการสังเคราะห์เชิงคุณค่าแทนการเรียนรู้ในเชิงเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและล้ำหน้า จะเป็นตัวกำหนด การพัฒนาให้กับคนในสังคม งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ

-ระดับของสารสนเทศสารสนเทศมี 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับบน เป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกับแผน นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์การ
2. ระดับกลาง เป็นสารสนเทศสำหรับผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลางขององค์การที่มีการแปลงกลยุทธ์ ที่จะนำ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ โดยแปลงกลยุทธ์ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ หรือแผนปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆ
3. ระดับล่าง เป็นสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานที่มีกรรมวิธีการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้ มีการกำหนด โดยผู้บริหารระดับกลาง

ประเภทของสาระสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์