สาระสนเทศ

รูปภาพของ pbs7881

-ความหมายของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การจัดการ (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนเก็บข้อมูล (storage)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ,สมระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย
ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ

-เป้าหมายของระบบสารสนเทศ

ะบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การจัดการ (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนเก็บข้อมูล (storage)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ, ข้อมูล ,เครือข่าย
ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย
ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เพื่อสร้างความต้องการใหม่ขึ้น ความต้องการใหม่นี้ประกอบด้วย
1. ความต้องการในเชิงของสื่อที่เป็นมวลชน หมายถึง ความต้องการที่จะสื่อสารไปสู่ผู้คนจำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดพลัง และอำนาจในการ สื่อสารซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพ ของเทคโนโลยีที่นำเอามาใช้และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้จำนวนมากๆ
2. ความเร็วในการสื่อสารข้อมูล หมายถึงความเร็วในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นทั้งภาพ ตัวอักษร เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ในที่นี้เน้นในเรื่องของการสื่อสารแบบสองทางซึ่งจะต้องสามารถโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้แบบทันทีทันใด (Real-time)
3. ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย หมายถึง การสื่อสารที่อาศัยใยแก้วนำแสง และสื่อสารไร้สายประเภทต่างๆรวมถึงการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
กระบวนการดังกล่าวได้สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมขึ้นมาใหม่ เช่น สำนักงานอัตโนมัติ (OA) โรงงานอัตโนมัติ (FA) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) คอมพิวเตอร์ช่วย การผลิตทางอุตสาหกรรม (CAM) สิ่งเหล่านี้เข้ามาแทนที่ในการทำงานของคนโดยไม่มีข้อจำกัด สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่กลายเป็นสิ่งที่บูรณาการณ์ รวมกับการดำรงชีวิตตามปกติ การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบใหม่กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความต้องการของคนในอนาคต การศึกษา และกระบวนการคิดของบุคคลจะเปลี่ยน แปลงไป ซึ่งหมายถึงผลที่เกิดขึ้นยอมเปลี่ยนแปลงไป อาทิ ความแตกต่างในความสามารถ รายบุคคลของบุคลากรในองค์กรในด้านของการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการสืบค้น การเลือก และการ ใช้ข้อมูลข่าวสารจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ คนรุ่นต่อไปต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการคิดที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาความสามารถของตนเอง หมายถึงการพัฒนาการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยการสังเคราะห์เชิงคุณค่าแทนการเรียนรู้ในเชิงเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและล้ำหน้า จะเป็นตัวกำหนด การพัฒนาให้กับคนในสังคม งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ

-ระดับของสารสนเทศสารสนเทศมี 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับบน เป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกับแผน นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์การ
2. ระดับกลาง เป็นสารสนเทศสำหรับผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลางขององค์การที่มีการแปลงกลยุทธ์ ที่จะนำ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ โดยแปลงกลยุทธ์ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ หรือแผนปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆ
3. ระดับล่าง เป็นสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานที่มีกรรมวิธีการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้ มีการกำหนด โดยผู้บริหารระดับกลาง

ประเภทของสาระสนเทศ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 392 คน กำลังออนไลน์