ระบบสารสนเทศ

รูปภาพของ pbs7757

ระบบสารสนเทศ

ความหมายของระบบสารสนเทศ

หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิด
การเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ

เป้าหมายของระบบสารสนเทศ   

 

เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า (Increase service Quality ) 
        ระบบสารสนเทศถูกนำมาใช้พัฒนาการใฟห้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่ม
  ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า เช่น ระบบสอบถามและจองตั๋วเครื่องบินผ่าน
  อินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้องเดินททางมาเอง เป็นต้น

  เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Increase Competitive Advantage ) 
   ข้อมูลนับว่ามีความสำคัญมาก ในทางธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมี
การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี เพื่อนำเอาข้อมุลเหล่านั้นมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อ นำมาพัฒนา ปรับปรุงองค์กร

Cryระดับของสารสนเทศ

จากความสำคัญของสารสนเทศ และการหาหนทางที่จะใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ ในพ.ศ. 2538 รัฐบาลไทยประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นปีแห่ง เทคโนโลยีสารสนเทศไทย รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบข้อมูลซึ่งมีเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเป็นตัวนำ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา   และผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ลงทุนโครงการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจำนวนมาก เช่น  การขยายระบบโทรศัพท์ การขยายเครือข่ายสื่อสาร การสร้างระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และระบบการจัดเก็บภาษีและศุลกากรด้วยคอมพิวเเตอร์

ประเภทของสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศจำแนกตามโครงสร้างองค์การ (Classification by Organizational Structure)
การจำแนกประเภทนี้เป็นการจำแนกตามโครงสร้างขององค์การ ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อยระดับองค์การทั้งหมด และระดับระหว่างองค์การ

ระบบสารสนเทศของทั้งองค์การ (Enterprise information systems)
หมายถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ทั้งหมดภายในองค์การ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือองค์การนั้นมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงทั้งองค์การ

 

องค์ประกอบของสารสนเทส

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคล ไม่ว่าจะป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือ ระดับองค์การ ไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบอีก รวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดไม่ได้คือ 

1.ฮาร์ดแวร์  2. ซอฟต์แวร์       3.ข้อมลู                4.บุคารากร
5.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

Money mouthการพัฒนาระบบสารสนเทศ

    คือ       ระบบสารสนเทศสามารถแยกย่อยได้มากมาย เป็นระบบประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือระบบผู้เชี่ยวชาญซึ่งระบบสารสนเทศแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในการดำเนินงาน    จุดประสงค์ต้องการจะพัฒนาระบบสารสนเทศ

-          เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์องค์กรหรือหน่วยงานให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

-          เพื่อที่จะพัฒนาระบบการปฏิบัติงานหรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือหน่วยงานที่ดียิ่งขึ้น

-          เพื่อที่สร้างภาพลักษณ์ให้เท่าเทียมกับหน่วยงานอื่นๆ

Kissข้อมลูสารสนเทศ

จากที่กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่างๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำสำหรับ สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ สารสนเทศ จึงหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ

 

ความสำคัญของข้อมลูสารสนเทส

 

. ความหมายของข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3. ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ 4. รูปแบบการจัดสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ...

 

 

ความหมายของข้อมลูและสรสนเทส

 

 

 

 

คุณสมบัติของข้อมลูที่ดี

 

 

 

 

การทำข้อมลูเป็นสารสนเทศ

 

 

 

 

ใส่ไว้ใน Notepad และบันทึกชื่อไฟล์ว่า ข้อมลุตามด้วยเลขประจำตัวพร้อมบันทึกรูปภาพที่เกี่ยว

ข้องไว้ในโฟลเดอร์ของนักเรียน อย่าลืมเขียนแหล่องข้อมลูไว้ด้วยทุกครั้ง

ที่นำข้อมลูมา

และสรุปเป็นองค์ความรู้ใส่ใน Blog ที่นักเรียนต้องสร้างใหม่ใน

WWW.thaigoodview.com เป็นงานชิ้นที่ 3  แล้วอย่าลืมเข้าไปรายงาน

ตัวใน Blog ที่ครูกำหนดของแต่ละหอ้ง  ภายใน  19 มิ.ย.  52 

 

 

 

รูปภาพของ bcskrumai

เน้นหัวข้อหน่อยนะ ตัวหนา ใส่สี และอย่าลืมใส่แหล่งข้อมูล และแบ่งหน้าด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 145 คน กำลังออนไลน์