การจัดระเบียบสังคม

รูปภาพของ dsp6013

Kissการจัดระเบียบทางสังคม หมายถึง  กระบวนการทางสังคมที่จัดขึ้นเพื่อควบคุมสมาชิกให้มีความสัมพันธ์กันภายใต้แบบแผนและกฎเกณฑ์เดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม     

สาเหตุที่ต้องจัดระเบียบทางสังคม       1. เพื่อให้การติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมเป็นไปอย่างเรียบร้อย               2. เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม               3. ช่วยให้สังคมดำรงอยู่อย่างสงบสุขและมั่นคงในสังคมประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม               1. บรรทัดฐานของสังคม               2. สถานภาพ               3. บทบาท               4. การควบคุมทางสังคม 

กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ   1. บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง มาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่กฎ       ระเบียบ แบบแผนความประพฤติต่าง ๆ                      ประเภทของบรรทัดฐานทางสังคม                      วิถีประชา หรือวิถีชาวบ้าน หมายถึง    แนวทางการปฏิบัติของบุคคลในสังคมที่ยอมรับและปฏิบัติตามความเคยชิน                      กฎศีลธรรมหรือจารีต หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติอย่างเคร่งครัค ซึ่งจะมีความสำคัญมากกว่าวิถีประชา หากฝ่าฝืนจะถูกสังคมประณามและลงโทษและมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย                     กฎหมายหมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดไว้

รูปภาพของ dspnatthanan

การใช้สีตัวอักษรควรเป็นสีดำเท่านั้น ถ้าจะเน้นให้เน้นที่หัวข้อ แก้ไขใหม่

รูปภาพของ dsp6013

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นสนุกดีค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 180 คน กำลังออนไลน์