มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับคัดเรียนโครงการภาษาต่างประเทศ

 

          คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ) และสาขาภาษาอังกฤษ รับสมัครถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551

          จำนวนรับเข้าศึกษา

          1.รับจากผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบ O-NET A-NET

          2.รับจากผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

          3.รับเข้าศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          2.เป็นผู้มีความประพฤติดี

          3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพและอนามัยที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          4.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการรับเข้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          5.ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง A-NET มาเป็นเกณฑ์พิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสอบรายวิชาให้ครบทั้ง 4 รายวิชา คือ

          -วิชาภาษาไทย

          -วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          -วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกหนึ่งวิชาจากวิชาต่อไปนี้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

          เอกสารการสมัคร

          1.รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป(สำหรับติดในใบสมัคร 1 รูป อีก 1 รูปติดในบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

          2.สำเนาและต้นฉบับใบระเบียนแสดงผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1ป) (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยสถานศึกษา)

          3.สำเนาและต้นฉบับใบแจ้งผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง A-NET ครั้งใดครั้งหนึ่งตามรายวิชาที่กำหนด

          4.สำเนาและต้นฉบับทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

          5.สำเนาและต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

          6.ค่าสมัคร

          7.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

          สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2861 หรือดาวน์โหลดได้จาก http:// www.huso.kku.ac.th

         ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 376 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์