มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับนิสิตภาคพิเศษ

 

 

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ รับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2551

           คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

           1.เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

           2.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

           3.มีผลการสอบวัดความรู้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

           ก.มีผลการสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ดังนี้

             คณะ/สขาวิชา/รหัสวิชาสอบ

           สาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย์)  01 02 03 04 05 06

           สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบคณิตศาสตร์ 2)  01 02 03 08 หรือ 47 หรือ 48 09

           สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาฝรั่งเศส)  01 02 03 08 หรือ 47 หรือ 48 10

           สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาเยอรมัน)  01 02 03 08 หรือ 47 หรือ 48 11

           สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาจีน) 01 02 03 08 หรือ 47 หรือ 48 14

           สาขาวิชานิติศาสตร์ (สอบภาษาญี่ปุ่น) 01 02 03 08 หรือ 47 หรือ 48 15

            ข.มีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET และ A-NET

           4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

           5.ไม่เคยถูกตัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติ

           กำหนดการสมัคร

         -ทางไปรษณีย์ ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัคร โดยส่งธนาณัติเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ จำนวน 40 บาท สั่งจ่าย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

        (ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้ขอรับให้ชัดเจน พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า ขอรับใบสมัครสอบคัดเลือกนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ”)

           -สมัครด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์อาคาร 2 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3535, 0-5394-3591, 0-5394-3576 และ 0-5394-3577

           หลักฐานประกอบการรับสมัคร

          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ 

           2.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร

           3.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

           4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

           5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

           6.สำเนาใบ รบ.1 หรือ รย. 2 หรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด

           7.มีผลการสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

           สนใจติดต่อที่อาคาร 2 ชั้น 2 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5394-3535, 0-5394-3591, 0-5394-3576, 0-5394-3577 โทรสาร 0-5394-3594 E-mail : lawcmu@gmail.com

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 376 http://www.elearneasy.com

ค่าเทอมแพงหรือเปล่าค่ะ

เเพงมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 182 คน กำลังออนไลน์