มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คัดเรียนหลักสูตรอินเตอร์

 

 

          โครงการปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 โดยเปิดขายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6) ทุกแผนการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับ 2.5 ขึ้นไป มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งของการสอบวัดผลภาษาอังกฤษต่อไปนี้ โดยต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

-ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือ

-ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (Computer-based Test) 173 คะแนนขึ้นไป หรือแบบ PBT (Paper-based Test) 500 คะแนนขึ้นไป หรือแบบ IBT (Internet-based Test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

-ผลการสอบ SAT (Verbal) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ

-ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ

-ผลสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

          สำหรับผู้จบการศึกษามาจากต่างประเทศจะต้องจบจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีใบเทียบวุฒิทางกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

          ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) โทรศัพท์ 0-2696-5658, 0-2696-5648 โทรสาร 0-2696-5648  www.tu.ac.th/org/arts/bec

          สำหรับการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 100 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2551 

          คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

          1.ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          2.ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

          2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

          1) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C (ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย)

          2) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้ เกรดไม่ต่ำกว่า 4

          3) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

          4) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตามการคำนวณของสถานทูตนิวซีแลนด์

          5) ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษา และบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครมายื่นให้โครงการในวันรับสมัคร 

          2.2 มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

          1) ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือ

          2) ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (computer-based test) 173 คะแนนขึ้นไป หรือแบบ PBT (paper-based test) 500 คะแนนขึ้นไป หรือแบบ internet-based test 61

คะแนนขึ้นไป หรือ

          3) ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ

          4) ผลสอบ SAT (Verbal) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ

          5) ผลสอบของสำนักทดสอบการศึกษา (ข้อสอบเอ็นทรานซ์/ผลสอบ O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 70 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ และสังคมอย่างน้อย 50 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ 

          การจำหน่ายใบสมัคร

          -ใบสมัครราคาชุดละ 300 บาท ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2551 และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551

          -ยื่นใบสมัครที่คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน 2551

          -สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัคร และแนบสำเนาเอกสารประกอบทั้งหมด (ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร) พร้อมด้วยหลักฐานการโอน เงิน โดยเอกสารต้องถึงโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา ห้อง 211 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10200 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2551

          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

          1.ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

          2.สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 พร้อมแสดงต้นฉบับ 

          3.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแสดงต้นฉบับ 

          4.สำเนาผลการสอบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2 พร้อมแสดงต้นฉบับ

          5.หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบ เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากธนาคาร

          6.ในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ผู้สมัครสามารถยื่นสำเนาเอกสารประกอบการสมัครได้ แต่จะต้องมายื่นเอกสารตัวจริงภายในวันสอบสัมภาษณ์ 

          7.หนังสือมอบอำนาจของผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน)

          8.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทยที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2551 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร 

          9.ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ โครงการจะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบ กศน. ซึ่งไม่จบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2551 

          10.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2551 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร 

          11.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษา ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2551 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบไปเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยตนเอง และนำใบเทียบวุฒิมายื่นที่โครงการ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2551 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการ 

          12.ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบ จะต้องมีใบรับรองว่าได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่าวมายื่นในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบไปเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยตนเอง และนำใบเทียบวุฒิมายื่นที่โครงการ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2551 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการ 

          โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเรียนที่ศูนย์รังสิต

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้จากวิธีดังต่อไปนี้

          -กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลการเรียนดี สามารถยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับโครงการได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียนหรือยื่นคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งต้องมีผลการเรียน ดังนี้

          -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในอันดับ 1-20 ของชั้นปี หรือ

          -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 หรือ 70% ขึ้นไป หรือ

          -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.70 ถึง 2.99 โดยต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 2.70

          -กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลคะแนนมาตรฐานครบทั้ง 3 หมวดวิชา ดังนี้

          1.หมวดวิชาคณิตศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก) A-NET : คะแนนที่ใช้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 35% หรือ

ข) SAT : คะแนนรวมอย่างน้อย 1,600 คะแนน โดยต้องได้คะแนน Mathematics อย่างน้อย 650 คะแนน หรือ

ค) SAT II : คะแนนที่ใช้ Mathematics Level IC อย่างน้อย 650 คะแนน หรือ Level IIC อย่างน้อย 670 คะแนน หรือ

ง) GCE-O’ level หรือ IGCSE : คะแนนที่ใช้  Mathematics เกรด B ขึ้นไป หรือ

จ) IB : คะแนนที่ใช้ Mathematics เกรด 5 ขึ้นไปที่ชั้นความรู้ระดับสูง

          2.หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก) A-NET : คะแนนที่ใช้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 35% หรือ

ข) GCE-O’ level หรือ IGCSE : คะแนนที่ใช้ Physics หรือ Chemistry หรือ Co-Science เกรด B ขึ้นไป หรือ

ค) SAT II : คะแนนที่ใช้ Physics อย่างน้อย 650 คะแนน หรือ Chemistry อย่างน้อย 610 คะแนน หรือ

ง) IB : คะแนนที่ใช้  Physics หรือ Chemistry เกรด 5 ขึ้นไปที่ชั้นความรู้ระดับสูง

          3.หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก) O-NET : คะแนนที่ใช้ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 50% หรือ

ข) IELTS ต้องมีผลคะแนนรวมตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 4.0 หรือ

ค) TOEFL ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based) หรือ

ง) TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ

จ) CU-TEP โดยต้องมีผลคะแนนเทียบเท่า TOEFL ในข้อ ค)

          -กรณีสอบข้อเขียน

ผู้สมัครสามารถเลือกสอบเฉพาะบางหมวดวิชาได้ หากมีคะแนนมาตรฐานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โครงการกำหนด (ดูรายละเอียดคะแนนขั้นต่ำในหมวดวิชาต่าง ๆ จากหัวข้อ กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลคะแนนมาตรฐาน)

ทั้งนี้ การสอบข้อเขียนโดยตรงกับทางโครงการ ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และเคมี) ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

          -กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบ Admission ของ สกอ.

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเข้าศึกษาในโครงการ ผ่านระบบ Admission ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถติดตามกำหนดการสอบได้จาก http://www.mua.go.th/

หมายเหตุ 1.ให้นำผลคะแนน A-NET, O-NET และ/หรือ คะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย และผลดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับย้อนหลังจากกำหนดวันสอบข้อเขียนของทางโครงการ

          2.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 4 วิธีข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการกำหนด

          3.ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออก

โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด

          4.ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ รบ. หรือใบรับรองจากโรงเรียนว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด

          สถานที่จำหน่ายใบสมัคร         

          -ซื้อด้วยตัวเอง ในราคาชุดละ 300 บาท ณ โครงการ TEP & TEPE ชั้น 2 ห้อง 210 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์ และสาขาศาลาพระเกี้ยว

          -สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ซื้อธนาณัติจำนวนเงิน 330 บาท สั่งจ่าย “TEP คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ “TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปณ.ธรรมศาสตร์-รังสิต แนบมาพร้อมกับชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ แล้วส่งมาที่โครงการ TEP & TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12120

          -ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์  http://www.tep.engr.tu.ac.th

          การสมัคร

          -สมัครด้วยตนเองที่โครงการ TEP & TEPE ชั้น 2 ห้อง 210 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตค่าสมัคร 500 บาท หรือ 800 บาท (กรณีดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์)

          สมัครทางไปรษณีย์ ซื้อธนาณัติสั่งจ่าย “TEP คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ “TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ปณ.ธรรมศาสตร์-รังสิต จำนวนเงิน 530 บาท หรือ 830 บาท (กรณีดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์) แล้วแนบมากับใบสมัครส่งมาที่โครงการ TEP & TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 12120 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2551 (สำหรับการสมัครสอบข้อเขียน) หรือ ภายใน 13 พฤษภาคม 2551 (สำหรับสมัครสอบโดยใช้ผลคะแนนมาตรฐานต่างๆ)

          สอบถามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3196, 3027-8 หรือ 0-2564-3018 โทรสาร 0-2986-9545

เว็บไซต์ : http://www.tep.engr.tu.ac.th E-mail : tep_info@engr.tu.ac.th,

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 376 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์