มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คัดน.ศ.โควตา ปี 2552 รวม 2,020 คน

 

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2552 รวม 2,020 คน ทั้ง 5 ประเภทคือ โควตาโรงเรียน 575 คน โควตาจังหวัด 1,245 คน โควตาดนตรีนาฏศิลป์ 40 คน โควตากีฬา 60 คน และโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2551

 

                    โควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ   ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  และปราจีนบุรี  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2552   ดังนี้

                    1.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมโพลีเมอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี และหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน                 จำนวน 375 คน

                    2.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช   หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 75 คน

                    3.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรสารสนเทศศึกษา จำนวน 40 คน

                    4.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ประกอบด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการตลาด การจัดการลอจิสติกส์ และการจัดการผู้ประกอบการ) จำนวน 25 คน

                    5.กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 คน

                    6.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 15 คน

       คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

                    1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
                    2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
                     -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมัครได้ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์คำนวณ   สมัครได้ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา  สมัครได้เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
                    2.1       มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  4 ภาคเรียน รวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.4 ถึงภาคเรียนที่
2 ของชั้นม.5)
                    2.2       มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังต่อไปนี้ ไม่ต่ำกว่า 2.50

                    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

           แผนการเรียนศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

                    วิธีการสมัคร

                    -ให้บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.sut.ac.th/ces ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-18 กรกฎาคม 2551 และให้นักเรียนตรวจสอบแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2551 และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านโรงเรียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท

                    เอกสารประกอบการสมัคร

                    -สำเนาใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้นม.4–ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นม.5)

           -ใบสมัครปิดผนึกจ่าหน้าซองส่งถึง  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000   ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายปลายทางเคาน์เตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารีชื่อผู้รับเงินเป็น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร  สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2552   จำนวน 40   คน โดยพิจารณารับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

                    -ดนตรีสากล

                    -ดนตรีไทย

                    -ดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                    -นาฏศิลป์

                    -ขับร้อง

                    คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

                    1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                    2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมัครได้ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์คำนวณ   สมัครได้ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา  สมัครได้เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน รวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นม.5)

                    คุณสมบัติและความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ มีดังนี้

                    1.เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน

                    2.มีเอกสารหรือมีผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียน

                    วิธีการสมัคร

                    นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประสงค์จะทำการสมัคร ให้ดำเนินการดังนี้

บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.sut.ac.th/ces ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-18 กรกฎาคม 2551 และให้นักเรียนตรวจสอบแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2551 และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านโรงเรียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท

                    เอกสารประกอบการสมัคร

                    1.สำเนาใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้นม.4–ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นม.5)

สำเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์  ที่ได้รับการรับรองจาก

โรงเรียนหรือองค์การที่ออกเอกสารนั้น ๆ  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                    หมายเหตุ   เอกสารประกอบการสมัคร หากส่งไม่ครบมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือก การเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร  โดยให้จัดอันดับการเลือกไว้ด้วย

                    -แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เลือกได้ทุกกลุ่มสาขาวิชา แต่ไม่เกิน 2 กลุ่มสาขาวิชา

แผนการเรียนศิลป์คำนวณ  เลือกได้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

                    -แผนการเรียนศิลป์ภาษา เลือกได้เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

          

                    โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครบนใบ ปพ.1 คู่กับใบสรุปรายชื่อผู้สมัครที่พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ตให้ตรงกัน โดยพิมพ์แยกตามแผนการเรียนของนักเรียน เสนอผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ และรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครพร้อมใบสำคัญรับเงิน และค่าธรรมเนียมการสมัคร จัดส่งทางไปรษณีย์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2551  มหาวิทยาลัยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์   ต้นทางเป็นสำคัญ  โดยจ่าหน้าซองส่งถึง  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111  ถนนมหาวิทยาลัย  ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000   ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายปลายทางเคาน์เตอร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารีชื่อผู้รับเงินเป็น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร  สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตานักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2552  จำนวน 60 คน

                    ประเภทกีฬา ว่ายน้ำ    กรีฑา     เซปักตะกร้อ เทควันโด บาสเกตบอล วอลเลย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส    ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เรือพาย         เทนนิส แบดมินตัน               หมากกระดาน กอล์ฟ หรือชนิดกีฬาอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

                    คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

                    1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                    2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมัครได้ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์คำนวณ   สมัครได้ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา  สมัครได้เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน รวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นม.5)

เป็นนักกีฬาในประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีคุณสมบัติทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

                    1.ได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด

                    2.เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่จังหวัดไม่ได้จัดแข่งขัน

                    3.มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

                    ประโยชน์และสวัสดิการ

          

                    ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดเวลาที่เป็นนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    พร้อมทั้งได้รับการสอนเสริมทางด้านวิชาการตามความจำเป็น และอาจได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ตลอดจนการยกเว้นค่าหน่วยกิต หากประสบผลสำเร็จในการแข่งขันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2552  จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน 100 คน โดยพิจารณารับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          

                    คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

                    1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                    2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

                    3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  4 ภาคเรียน รวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นม.5)

                    4.มีคุณสมบัติอื่นที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

                    -การอบรมตลอดหลักสูตรในค่ายที่ 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์สอวน.)

                    -การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

                    -การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้าร่วมการแข่งขัน

                    -การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับรางวัลระดับภาค หรือระดับประเทศ

                    -กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่น ๆ ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  เป็นต้น  โดยได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่ารางวัลชมเชยขึ้นไป

                    ประโยชน์และสวัสดิการ

          

                    -ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาแรก

          

                    -เมื่อสิ้นปีการศึกษา หากนักศึกษาสามารถรักษาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00   

จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป

          

                    การสิ้นสุดสภาพการรับทุน

                    -มีการถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว โดยไม่มีสาเหตุอันพ้นวิสัย

                    -มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00

                    -มีระยะเวลาการศึกษาครบ 4  ปีการศึกษา

                    -มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ  (ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  และปราจีนบุรี)   เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทโควตาจังหวัด  ประจำปีการศึกษา  2552  จำนวน  1,245   คน

                    1.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร หลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมโพลีเมอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี และหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน จำนวน 825 คน

                    2.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     ประกอบด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตร

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 150 คน

                    3.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     ประกอบด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตร์  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  และหลักสูตรสารสนเทศศึกษา    จำนวน 85 คน

                    4.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ     ประกอบด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการตลาด  การจัดการลอจิสติกส์  และการจัดการผู้ประกอบการ) จำนวน 50 คน

                    5.กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     ประกอบด้วยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม       จำนวน 100 คน

                    6.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์     ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 35 คน

                    คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

                    1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

                    2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมัครได้ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์คำนวณ   สมัครได้ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

                    -สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา  สมัครได้เฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

                    3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  4 ภาคเรียน รวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 (ม.4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นม.5)

                    4.มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังต่อไปนี้ ไม่ต่ำกว่า 2.50

                    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

                    แผนการเรียนศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ

                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    โทร.0-4422-3014-5 โทรสาร 0-4422-3010

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000              

                    (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104446  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

                     ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 387 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์