ตัวอย่างข้อสอบเคมี(ความเข้มข้นและการเตรียมสารละลาย )

รูปภาพของ sns7116

ตัวอย่างข้อสอบเคมี(ความเข้มข้นและการเตรียมสารละลาย )

1.ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์หนัก1.46กิโลกรัม นำไปละลายน้ำจะได้กรดไฮโดรริก10dm3     กรดนี้มีความเข้มข้นเท่าใด(Ent’23)
ก.0.146  g/dm3      ข.14.6% (น้ำหนัก/น้ำหนัก)      ค.4mol/dm3      ง.0.4 mol/dm3

2.น้ำส้มสายชูชนิดหนึ่ง มีความหนานแน่น 1.13 g/cm3 ระบุว่ามีกรดแอซีติกละลายอยู่ร้อยละ8โดยน้ำหนักน้ำส้มสายชูนี้จะมีความเข้มข้นคิดเป็นกี่ mol/dm3(ENT’43)
ก.0.13         ข.1.33         ค.1.51         ง.7.1

3.ผ่านก๊าซAลงในน้ำจำนวนหนึ่ง ได้สารละลายกรดBที่มีความเข้มข้นร้อยละ30โดยมวล และมีความหนาแน่น1.1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้ามวลโมเลกุลของB=66สารละลายกรดBมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร(ENT’37)
ก.5           ข.10             ค.20         ง.25

4.ความเข้มข้นของตัวถูกละลายชนิดต่างๆในสารละลายA,BและCในน้ำ เป็นดังนี้
สารละลายในน้ำ   ตัวถูกละลาย ความเข้มข้น
A               NaCl            58.5g/dm3
B                Na2SO4      71g/dm3
C                NaOH         10%โดยมวลต่อปริมาตร
การเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย mol/dm3 จากมากไปน้อยข้อใดถูกต้อง(ENT’34)
ก.A>B>C       ข.B>A>C        ค.C>B>A       ง.C>A>B

5.ของเหลวขนิดหนึ่งมีสูตรเป็นA3B มีความถ่วงจำเพาะ1.50 (มวลอะตอมของA=33,B=21)เมื่อนำA3B  20 cm3 ผสมกับน้ำให้มีปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ500cm3 สารละลายที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่mol/dm3(ENT’26)
ก.2.0          ข.1.5          ค.1.0          ง.0.5

6.ถ้าสารละลายกรดสเตียริกในเอทานอลเข้มข้นB%โดยปริมาตร และมวลโมเลกุลของกรดสเตียริกเท่ากับAสารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมแลล(ตวามหนาแน่นของเอทานอล=  d  g/cm3   ความหนาแน่นของกรดสเตียริก =  c  g/cm3)
ก.  d(100-B)/1000cB           ค.(100-ฺB)/cdB  
ข.1000cB/Ad(100-B)            ง.cB/1000Ad(100-B)

7.ถ้าท่านต้องการเตรียมสารละลาย Hg(NO)2  1000 cm2  มีโลหะ  Hg อยู่เป็นปริมาณ 2% มวล/ปริมาตร จะต้องใช้ Hg(NO)2 กี่กรัมละลายในน้ำ1000cm3 (ENT’26)
ก. 20.0     ข. 27.6     ค. 32.4     ง. 55.2

8.ในการเตรียมสารละลาย CaCl2 5% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร จำนวน 100cm3 ต้องใช้ CaCl2.H2O และน้ำอย่างละกี่กรัม ตามลำดับ (ENT’36)
ก. 2.5,97.5         ข.5,95             ค.5.6,94.4         ง.9.9,90.1

9.มีสารละลาย NaCl เข้มข้น ร้อยละ 12 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวณ200cm3 ถ้าต้องการเปลี่ยน สารละลายนี้ให้มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ16 (ในหน่วยความเข้มข้นเดิม) จำนวน 250 cm3 จะต้องเติม NaCl อีกกี่กรัม (ENT’39)
ก.8         ข.12         ค.16         ง.20

10.น้ำบริสุทธิ์ปริมาตร 105 cm3 ที่4 ํc ซึ่งทำให้อิ่มตัว ด้วยก็าซ NH3 จะให้สารละลาย ที่มีความหนาแน่น 0.9 g/cm3 และมี NH 3 30% โดนน้ำหนัก/น้ำหนัก จงคำนวณหาปริมาตรของ
สารละลาย NH3 ที่ได้( ความหนาแน่นของน้ำ= 1g/cm3 ) (ENT’36)
ก.150            ข.166.67        ค.147            ง.197
11.ถ้าต้องการทำสารละลาย HCl เข้มข้น 1M ( หรือ mol/dm3 X จำนวณ 50 cm3 จากสารละลาย HCl เข้มข้น 4M จะต้องการน้ำกี่ cm3 มาผสมกับสารละลายกรด (ENT’19)
ก. 12.5         ข. 20             ค. 37.5         ง. 46

12.สารละลายชนิดหนึ่ง 100cm3 เข้มข้น 3mol/dm3 ถ้าต้องการทำให้มีความเข้มข้นเป็น 2mol/dm3 จะต้องเติมน้ำจนมีปริมาตรเท่าใด(ENT’21)
ก. 600cm3         ข. 300cm3         ค. 200cm3         ง. 150cm3

13.มีสารละลายNaOH 1 mol/dm3 จำนวน500cm3 ถ้าแบ่งมา100 แล้วทำให้เจือจางเป็น 1 ลิตร จะมี NaOH กี่ mol (ENT’22)
ก. 0.01         ข. 0.1         ค. 0.2         ง. 0.5

14.มีสารละลายกรด H2SO4 เข้มข้น 0.2 mol/dm3 อยู่500 cm3 ถ้าต้องการเตรียมกรด H2SO4 ให้เข้มข้น 0.03 mol/dm3 จำนวน 100 cm3 จะต้องใช้กรด H2SO4 กี่ cm3 (ENT’23)
ก. 1.5         ข. 3         ค. 15         ง. 30

15.สารละลายชนิดหนึ่งเข้มข้น 1 mol/dm3 มีปริมาตร 0.2 dm3 เมื่อเติมน้ำกลั่นลงไป 0.3 dm3 ความเข้มข้นจะเปลี่ยนเป็นกี่mol/dm3 (ENT’24)
ก. 0.67         ข. 0.4         ค. 0.1         ง. 0.06

16.นำสารละลายBaCl2 6 mol/dm3 มา  xcm3 เติมน้ำลงไป ycm ได้สารละลาย BaCl2 ที่มีความเข้มข้นลดลงเป็น0.25 mol/dm3 มีปริมาตรรวม 300cm3 ค่า x และ  y  ในข้อใดถูกต้อง (ENT’37)
ก. x=12.5, y=287.5         ข. X=25,y=275
ค. X=37.5, y=262.5         ง. X=50,y=250

17.ถ้าต้องการเติมน้ำลงในสารละลายคอปเปอร์(II) ซัลเฟต (CuSO4) ที่มีความเข้มข้น 16 กรัม / ลิตร 200cm3 กี่ cm3เพื่อให้ได้สารละลายคอปเปอร์(II) ซัลเฟตที่มีความเข้มข้นเป็น0.01 mol/dm3 (ENT’28)
ก. 200         ข. 1800         ค. 2000         ง. 2200

18.สารละลารAเตรียมได้จากการละลาย Na2CO3 5.3กรัม ในน้ำ 250cm2 ถ้าต้องการเตรียม Na2CO3 เข้มข้น 0.01 mol/dm2 จำนวน 500cm2 จะต้องนำ สารละลาย A มาเท่าใด  (ENT’29)
ก.15cm3     ข.20cm3     ค.25 cm3               ง.30cm3

19.สารละลายมี NaOH 4.8 g/dm3ถ้านำมา 100cm3 ทำให้เป็นสารละลาย เข้มข้น 0.1 mol/dm3 เติมน้ำจนปริมาตรรวมทั้งหมดกี่ cm3 (ENT’31)

ก. 110         ข. 120         ค.200         ง.210

20.มีสารละลาย NaOH  เข้มข้น 40 % โดยมวลต่อปริมาตรจำนวน250cm3 ถ้าแบ่งสารมา200 cm3 แล้วเติมน้ำลงไปอีก 50 cm3 สารละลาย NaOH ใหม่ที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่ mol/dm3 (ENT’36)

ก. 4         ข.6         ค. 8         ง.10

21.สารละลายกรด HCl เข้มข้น36.5% มวลต่อมวล มีความหนาแน่น 1.15 g/cm3 ถ้าต้องการเตรียมกรด HCl เข้มข้น 0.23 mol/dm3 จำนวณ 250 cm3 ต้องใช้กรด HClกี่ cm3 (ENT’31)

ก. 2.5             ข.5             ค.7.5             ง.10

22.ถ้าต้องการเตรียมกรด HCl เข้มข้น0.5 mol/dm3 จำนวณ 100 Cm3 จากกรดเข้มข้น 36 %โดยมวลซึ่งมีความหนาแน่น 1.2 g/cm3จะต้องใช้กรดเข้มข้นกี่ cm3 (ENT’38)

ก.4.22             ข.5.07             ค.5.52             ง.6.08
 
คำชี้แจง ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ประกอบการตอบคำถามข้อ23-24 (ENT’33)
เมื่อผสมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.4 mol/dm3  จำนวน 30 cm3  กับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.3 mol/dm3  จำนวน 20 cm3  

23.สารละลายมีความเข้มข้น  กี่โมล/ลิตร
ก.0.35          ข.0.36          ค.0.70           ง.0.72

24.เมื่อผสมแล้วเติมนํ้ากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 250 cm3ความเข้มข้นของสารละลายที่ได้จะเป็นกี่ mol/dm3  
ก.0.35             ข.0.175         ค.0.09         ง.0072

25.เมื่เติมผลึก AgNO3 1.7 กรัมลงในสารละลาย AgNO3 0.1 mol/dm3  250 cm3 แล้วคนจนผลึกละลายหมดสารละลาย AgNO3 ใหม่ที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่ mol/dm3 (ENT’26)
ก. 0.11         ข. 0.14         ค. 0.28         ง. 0.44
26.ถ้านำสารละลายนํ้าตาลเข้มขัน 3 mol/dm3    จำนวน 2 dm3มาผสมกับสารละลายนั้าตาลชนิดเดียวกันเข้มข้น 2.5 mol/dm3  จำนวน 3 dm3 แลวเติมนั้าให้มีปริมาตรเป็น 10 dm3ความเช้มช้นของนั้าตาลจะมีค่ากี่ (ENT’32)
ก. 13.5         ข. 5.5         ค. 1.5         ง. 1.35

27.ถ้าต้องการเตรียมสารละลายกรด HNO3 เข้มข้น 1 mol/dm3    ให้มีปริมาตร 14 ลิตร โดยการเติมกรดไนตริกเข้มข้น 15 mol/dm3    ลงในกรดไนตริกเข้มข้น 2 mol/dm3    จำนวน 1250 cm3 จะใช้กรดไนตริก 15 mol/dm3    กี่ลิตร (ENT’20)
ก.12.958         ข.12.75         ค.7.67         ง. 0.767

28.ถ้าสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาแนตมีความเข้มข้น 2.63 %โดยมวลและความถ่วงจำเพาะ 1.2 จะต้องนำสารละลายนี้มากี่ cm3 เพื่อเตรียมสารละลายโพแทสเซียมให้มีความเข้มข้น 0.01 mol/dm3  200 cm3 (ENT’36)
ก.5 cm3         ข.10 cm3         ค.15 cm3         ง.20 cm3

29.ถ้าต้องการเตรียมสารละลายกร HNO3 เข้มข้น 2 mol/dm3 จำนวน210 cm3 จากกรด HNO3 เข้มข้น63% โดยมวล  (ความหนาแน่น 1.4 g/cm3) จะต้องใช้กรด HNO3เข้มข้น 63 % โดยมวลนี้กี่ cm3   (ENT’39)
ก. 20         ข. 25         ค. 30         ง. 35

30.ในการเตรียมสารละลายที่มี Na+ เข้มข้น 0.4 mol/dm3 จำนวน 15 dm3 จากสารละลายNa3PO4 เข้มข้น 0.5 จะต้องใช้สารละลาย Na3PO4 ปริมาตรเท่าใด (ENT’33)
ก. 1200 cm3         ข. 40 cm3         ค. 400 cm3         ง.120 cm3

เฉลย
1.   ค.
      10 dm3     มี  HCl  =  1460  กรัม
      1   dm3     มี  HCl  =  146  กรัม
       1  dm3     มี  HCl  =  146/36.5  = 4  mol

2. ค.
   N = (8*10*1.13)/ 60 =  1.5  mol/dm3

3.ก.
N =  (30*10*1.1 ) / 66  =  5  mol/dm3

4.ง.
A = 58.5 / 58.5 = 1 mol/dm3
B = 71 /142 = 0.5 mol/dm3
C = (10*10) / 40 = 2.5 mol/dm3

5. ง.
สารละลาย  500   cm3  มี  20  cm3    
สารละลาย  100   cm3  มี   (20*100)/ 500 = 4  cm3
 N = (4*10*1.5) /120    = 0.5     mol/dm3

6. ข.
B% โดยปริมาตรหมายถิงสารละลาย 100 cm3 มีตัวถูกละลาย B  cm3
เปลี่ยนตัวถูกละลาย B cm3 เป็นกรัมโดยคุณกับความหนาแน่นแล้วเปลี่ยนเป็นโมลโดยหารด้วยโมเลกุลดังนี่
ตัวถูกละลาย  = Bc/A
เปลี่ยนสารละลาย 100 cm3 เป็นตัวทำละลายโดยลบตัวถูกละลายออกไป   จากนั้นเปลี่ยนตัวทำละลายจากหน่วย cm3เป็นกรัมโดยคูณกับความหนาแน่นดังนี้
ตัวถูกละลาย=( 100-B)d
จากสูตร mol/kg = mol*1000/g
= Bc*1000/A( 100-B) d

7. ค
ต้องการเตรียมความเข้มข้นของ Hg แต่ไปตัก Hg( NO2) 2 แทน Hg
g/M=NV/1000
g/324=2*10*1000/200*1000
g=32.4

8.ง.
ต้องการเตรียมความเข้มข้น CaCl2 แต่ไปตัก CaCl2.6H2O แทน CaCl2
g/M=NV/1000
g/219=5*10*100/111*1000
g=9.9   

9. ค.
NaCL เข้มข้น 12% โดยมวล/ปริมาตร จำนวน 200cm3 มีปริมาตรเกลือดังนี้
สารละลาย  100   cm3                   มี NaCl  =16  กรัม
สารละลาย    200  cm3                   มี NaCl  =24 กรัม
NaCl เข้มข้น 16% โดยมวล/ปริมาตรจำนวน 250 cm3 มีปริมาณเกลือดังนี้
สารละลาย  100   cm3                   มี NaCl  =16  กรัม
สารละลาย    250 cm3                   มี NaCl  = 40 กรัม
จากโจทย์ข้อนี้เราต้องการเตรียมสารที่เข้มข้นข้นเราจะต้องเติมเกลือนี้ลงไปอีก=40-24=16 กรัม

10. ข.
จากความหมายของ NH3 โดยมวล/มวล หมายถิง
ถ้า H2O 70 กรัมเมื่อเป็นสารละลายจะได้สารละลาย   100 กรัม
ถ้า H2O 105 กรัมเมื่อเป็นสารละลายจะได้สารละลาย   150 กรัม
เปลี่ยนหน่วยกรัมที่ได้เป็นหน่วย cm3
d=M/V
V=150/0.9=166.67

11. ค.
N1V1 = N2V2
1*50 = 4* V2
V2 = 12.5
 ต้องเการนํ้า = 50 – 12.5 = 37.5

12. ง.
 N1V1 = N2V2
3*100  = 2*V2
V2 = 150 cm3

13. ข.
N1V1 = N2V2
     1*100 = N2 * 1000
     N2 = 0.1 mol/dm3

14. ค.
N1V1 = N2V2
      0.03*100 = 0.2* V2
        V2 = 15 cm3

15. ข.
N1V1 = N2V2
1 * 0.2 =  N2 * 0.5
N2 = 0.4 mol/dm3

16. ก.
  X+Y = 300
N1V1 = N2V2
6 * x = 300 * 0.25
     x = 12.5
ได้  y = 287.5

17. ข.
CuSO4 = 16 / 160 mol/dm3
     = 0.1 mol/dm3
N1V1 = N2V2
0.1 * 200 = 0.01 * V2
V2 = 2000 cm3
 ต้องการเติมนํ้า = 2000 – 200 = 1800

18. ค.
Na2CO =5.3/106 = 0.05 mol/dm3
 น้ำ 250 cm2   = Na2CO  
น้ำ 1000 cm2   = Na2CO3  0.05/250*100 = 0.2 mol/dm3
N1V1 = N2V2
0.01*500 = 0.2* V2
V2 = 25  cm3

19. NaOH = 4.8/40 = 0.12 mol/dm3
N1V1 = N2V2
0.12*100   = 0.1* V2
      V2 = 120

20. ค.
NaOH = (40*10) / 40
                 = 10 mol/dm3
N1V1 = N2V2
10*200  = N2* 250
           N2 =  8

21. ข.
HCl =(36.5*10*1.15) / 36.5
    = 11.5  mol/dm3
N1V1 = N2V2
0.23*250  =  11.5 * V2
        V2 = 5

22. ก
HCl =(36*10*1.2) / 36.5
         = 11.84 mol/dm3
N1V1 = N2V2
0.5 * 100 = 11.84 * V2
V2 = 4.22

23. ข.
N รวม = (N1V1+ N2V2) / V รวม
    =[(0.4 * 30) + (0.3 * 20)] / 50
          = 0.36  mol/dm3

24. ง.
N1V1 = N2V2
0.36*50 = N2* 250
       N2 = 0.072

25. ข.
N รวม=(0.01*1000) + (0.1*250) / 250
= 0.14
26.  ง.
N รวม = (N1V1+ N2V2) / V รวม
    =[(3.0 * 2.0) +(2.5 * 3)] / 10
    = 1.35
27. ง.
N รวม = (N1V1+ N2V2) / V รวม
1  = [(2 * 1.25) + (15 * V2/ 14
V2 = 0.767 ลิตร

28. ข.
KMnO4 = (2.63*10*1.2) / 158
        = 0.2  mol/dm3
N1V1 = N2V2
0.01*200 = 0.2* V2
V2 = 10
29. ค.
HNO3 =(63*10*1.4) / 63
    = 14 mol/dm3
N1V1 = N2V2
14* V1 = 2* 210
      V1 = 30
30. ค.
aN1V1 = bN2V2
1*0.4*1500 = 3*0.5* V2
              V2 = 400

โจทย์ของแต่ละหัวข้อ
1.พลังงานพันธะระหว่าง C-H ในมีเทนจะคำณวนได้จากการเปลี่ยแปลงของพลังงานต่อไปนี้ (Ent’20) (9)
 ก.CH4(g)         C(g)+2H2(g)
ข. CH4(g)         C(g)+2H2(g)
ค.1/4ของพลังงานของปฎิกิริยาในข้อ ก.
ง.1/4ของพลังงานของปฎิกิริยาในข้อ ข.

2. ปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลต่อความดันไอของเหลว (Ent’ต.ค.43) (14)
1.แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลว
2.ปริมาณของของเหลวซึ่งมีสมดุลระหว่างของเหลวและไอ
3.อุณหภูมิของของเหลว
ก. 1 เท่านั้น         ข. 1,2เท่านั้น         ค. 1,3 เท่านั้น         ง. 1,2,3

3.จะต้องใช้สัดส่วนในข้อใดไปคูณปริมาตรแก๊สที่ 30 องศาเพื่อให้เป็นปริมาตรที่ 60 องศาโดยมีความดันคงที่ (Ent’28)(15)
ก. 60 /30         ข. 273/333         ค. 303/333         ง. 333/303

4.แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 3.2 กรัมมีปริมาตร 2 dm3 ที่อุณหภูมิ 27 องศาความดัน 0.5 atm แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด (Ent’มี.ค.45) (16 )
ก. 22.4         ข. 39.4         ค. 78.8         ง. 157.9

5.ที่อุณหภูมิคงที่ภาชนะปิดใบหนึทนึ่งมีขนาดเท่ากับ v ลิตร ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าเท่ากัน(aและ b)โดยมีผนังกั้นภาชนะส่วน a บรรจุแก๊ส x,y ที่มีมลวโมเลกุลM และ 16 M ตามลำดับอย่างละ 10 โมลในขณะที่ภาชนะส่วน B เป็นสูญญากาศหากมีรูรั่วที่ผนังกั้นทำให้แก๊สทั้งสองแพร่ไปยังภาชนะส่วนB โดยแก๊ส Y แพร่ด้วยอัตราเร็ว 1 โมล ต่อนาทีทิ้งไว้จนระบบเข้าสู่ภาวะสมดุลพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
ก. ภาชนะส่วน Aมีแก๊ส X 5 โมล แก๊ส Y 5 โมล
ข.ภาชนะส่วน Aมีแก๊ส X 2โมล แก๊ส Y 8 โมล
ค.พลังงานจลน์ของแก๊ส Xสูงกว่าพลังจลน์ของแก๊ส Y
ง.ความดันสุดท้ายของภาชนะ Aเท่ากับครึ่งหนึ่งของความดันเริ่มต้น
ข้อใดถูกต้อง (Ent’มี.ค.47) (17)
ก.1และ 3   ข.1และ 4    ค. 2 และ 3   ง.2 และ 4
 

6.ถ้านำแก๊ส CH4 ,C2H2,NH3,CO,Cl2 มาศึกษาการแพร่ของแก๊ส  แก๊สที่แพร่เร็วสุดคือ(Ent’28)(18)
ก. CH4         ข. C2H2         ค. NH3         ง. Cl2

7.XY2 จำนวน 1.81*10ยกกำลัง24 โมเลกุล จะมีมวลเป็นกี่กรัม (Ent’37) (19)
(กำหนดให้มวลอะตอมของ x = a มวลอะตอมของ y = b )
ก.1/3 (a+2b)     ข. 3(a+2b)
ค.30(a+2b)    ง. (a+2b)/1.81*10ยกกำลัง24

8.สารบริสุทธ์ 1 และ 2 ประกอบด้วยธาตุ A เเละ B สาร 1 หนัก 4.50 กรัม ประกอบด้วยธาตุ A 1.8 กรัม และจากการวิเคราะห์สาร 2 พบว่า ประกอบด้วยธาตุ A เเละ B ร้อยละ 40 และ 60 ตามลำดับ จากข้อมูลที่กำหนดให้นี้ข้อใดถูกต้อง (ENT’35) (20)
ก. อธิบายถึงกฏทรงมวล
ข. พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้ง 1 และ 2 เป็นของผสม
ค. สูตรของ 1 และ 2 คือ AB3 และ A2B3 ตามลำดับ
ง. อธิบายถึงกฏสัดส่วนคงที่

9.เมื่อนำสารละลายโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์0.1mol/dm3 จำนวน500cm3 และสารละลายโพแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 2mol/dm3 จำนวน1500 cm3 มาผสมกันแล้วเติมน้ำจนมีปริมาตรเป็น 2500cm3 ถ้านำสารละลายที่ได้ใหม่นี้ มา250 cm3 จะมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อยู๋กี่กรัม (ENT’33) (29)
ก.3.05              ข.17.1               ค.19.6               ง.171

10.สารชนิดหนึ่งประกอบด้วยP,N และ Cl โดยมี Cl 59.2% P28.8%นำสารนี้มา1.2กรัม ละลายในเบนซีน 14.0cm3 จะได้สารละลายที่มีจุดเยือกแข็ง4.03องศาเซลเซียส(เบนซีนมีจุดเยือกแข็ง 5.48 องศาเซลเซียส ความนานแน่น 0.88g/cm3และค่าKf  5.12องศาเซลเซียส)สูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้คือข้อใด (ENT’37) (30)
ก.PNCl2      ข. P3N3Cl6      ค. P4N4Cl8     ง. (PNCl2)6

11.จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
สาร                             มวลโมเลกุล          ความเข้มข้นในน้ำ              จุดเยือกแข็งของสารละลาย
เอทิลแอลกอฮอล์                 46                      10% โดยมวล                                   a
น้ำตาลทราย                       342                     3g ในน้ำ 25cm3                                b
เอทิลีนไกลคอล                   62                        40% โดยมวล                                  c
ยูเรีย                                     60                        4g ในน้ำ 15cm3                              d
การเรียงลำดับจุดเยือกแข็งของสารละลายในข้อใดถูก(ENT’45) (31)
ก.a>b>c>d             ข.b>a>d>c            ค.c>d>a>b             ง.d>c>b>a

12.แก๊สหุงต้มชนิดหนึ่งประกอบด้วย โพรเพน และบิวเทนเพียง2ชนิดเท่านั้น ถ้านำแก๊สที่ประกอบด้วยโพรเพน 0.05โมล พาเผาไหม้ให้สมบูรณ์แล้วผ่านแก๊สที่ได้ลงในน้ำปูนใสที่มากเกินพอ เกิดตะกอนหนัก 99 กรัม จงหาว่าในแก๊สหุงต้มนี้มีบิวเทนอยู่กี่โมล(ENT’31) (32)

13.เมื่อละลายโลหะโซเดียมในนํ้าเป็นสารละลาย 500 cm3 สามารถเก็บก๊าซไฮโดรเจนได้ 33.6 dm3 ที่ STP สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่ mol/dm3    (Ent’35)  (33)
ก. 3             ข. 6             ค. 1.5             ง. 5.6

14.สารA ประกอบด้วยธาตุ N,H,O เมื่อทำให้สาร A 16 กรัม สลายตัวจะได้ก๊าซ N2 7 กรัม และไอนํ้า 9 กรัม สูตรโมโลกุลของสาร A อาจเป็นดังข้อใด (Ent’38) (34)
ก.N2H4O3        ข. NHO3        ค. N2H4O2        ง. NH3O

15.สาร X  สามารถสลายตัวได้ดังสมการ  3X                 5Y  +6Z
เมี่อวัดความเข้มข้นของสาร X ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาการสลายตัวพบว่าได้ข้อมูลดังต่อไปนี้
  เวลา(วินาที)    [X] (mol/dm3)
      0.00    1.000
       5.00    0.850
      10.00    0.750
       15.00    0.700
       20.00    0.670
ที่เวลา 5 วินาที   จะมีสาร Y เข้มข้นกี่ mol/dm3 (Ent’มี.ค.44) (36)
ก.0.15            ข.0.25         ค.0.85          ง.1.42

16.จงพิจารณาสมการ
A+2B       C +280 kJ
2X +Y +150 kJ        3Z
ถ้าระดับพลังงานของสารตั้งต้นในปฎิกิริยา 1และ2 เป็น 510 และ 340 kJ ตามลำดับระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์จาก 2 ปฎิกิริยานี้มีค่าแตกต่างกันกี่กิโลจูล (Ent’ต.ค.42) (37)

17.พิจารณาภาวะสมดุลของสมการต่อไปนี้
1.N2(g) +3H2(g)          K1   2NH3(g)
2. 1/2N2(g) +3/2H2(g)                        K2 NH3(g)
3.1/3 N2(g) +H2(g)                        K3 2/3NH3(g)
ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สมดุล K1,K2,K3 ได้ถูกต้อง(Ent’ต.ค.47) (55)
ก.K1=K2*K3
ข. K2=K2*K3ยกกำลัง 3
ค K2=K2*K3ยกกำลัง 3/2
ง. K2=K2*K3ยกกำลัง 3/4

18.จากสมการ A(s) +B(g)          C(s)     K = 10 ยกกำลัง ½
จงหาจำนวนโมลของ B ที่เกิดขึ้นที่ภาวะสมดุลในภาชนะปิดขนาด 0.200 dm3 ที่มี C อยู่ 0.50 กรัม (Ent’40) (56)
ก.0.002             ข.0.02            ค. 0.2             ง. 2

19.พิจารณาสมการ(ยังไม่ดุล)  SO2(g)+O2(g)             SO3(g)   พบว่าที่ภาวะสมดุล  SO2, Y โมล  O2 X  โมลและ  SO3  2Y  โมลในภาชนะ  10   ลิตร  และค่าคงที่ของสมดุลเท่ากับ 100 จงหาค่าของ X (Ent’35) (57)
ก. 0.20         ข. 0.40         ค. 0.04y         ง. 2/y

20. แก๊ส H2 ทำปฏิกิริยากับแก๊ส I2 ได้แก๊ส HI ถ้าเริ่มต้นด้วยแก๊ส H2  6 โมลและแก็ส I2  6โมลในภาชนะขนาด 2dm3ที่สมดุลพบว่ามีแก๊ส I2 เหลืออยู่ 2 โมลถ้ารบกวนสมดุลโดยการเติม HI ลงไป 12 โมล ที่สมเดุลใหม่จะมีปริมาณ HI กี่โมล (Ent’มี.ค.44) (58)
ก.2                 ข.4               ค.12               ง. 6       

21.สารละลายกรดอ่อน 2 ชนิด HA และ HB มี่ค่า Ha=1*10 ยกกำลัง-5 และ 1*10 ยกกำลัง-8 ตามลำดับถ้านำสารละลาย HA และHB ที่มีความเข้มข้นเท่ากันและปริมาตรเท่ากันมาวัด pH สาละลายทั้งสองมีpH ต่างกันเท่าใด   (Ent’ต.ค.45) (61)

22.สารละลาย HCL เข้มข้น 0.25 mol/dm3    ปริมาตร 20 cm3 ทำปฏิกิริยากับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.2 mol/dm3    ปริมาตร 30 cm3 ลงไปจะได้สารละลายที่มีค่า pH อยู่ในช่วงใด (Ent’ต.ค.46) (62)
ก.3-4         ข. 7              ค. 9-10           ง. 11-12

+ 8 ข้อคำนวณ
23.จำนวนอนุภาคของ Na+ ไออน และO2- ไอออนของNa2O 97.5 กรัม เป็นไปดังข้อใด (ENT’38)
                        Na+                                                                        O2-
 ก.           15.05*10ยกกำลัง 23                           30.10*10ยกกำลัง23
 ข.            30.10*10ยกกำลัง23                            15.05*10ยกกำลัง23
 ค.            18.90*10ยกกำลัง23                             9.45*10ยกกำลัง23
 ง.            9.45*10ยกกำลัง23                              18.90*10ยกกำลัง23

24.น้ำกระด้างตะวอย่างมี SO42- และHCO3- และ 183ppm โดยมีไอออนบวกเป็น Ca2+ เท่านั้น ปริมาณของ Ca2+ ในหน่วย ppm มีค่าเท่าใด (ENT’46)
ก.100            ข. 160              ค.188           ง.279

25.ไนโตรกลีเซอรีน สลายตัวดังสมการ C3H5N3O9               N2+Co2+O2+H2O(สมการยังไม่สมดุล) เกิดความร้อนมหาศาล  ทำให้แก๊สที่เกิดขึ้นขยายตัวอย่างฉับพลัน  จึงเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง
ถ้าเริ่มต้นด้วยไนโตรกลีเซอรีน 45.4 กรัมและปฎิกิริยานี้เกิดสมบูรณ์ จะเกิดแก๊ส N2  CO2 และ ฯ2  รวมกันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรที่STP (ENT’มี.ค. 48)
ก.  21.3                  ข.  22.4                 ค. 25.5               ง. 30.6

26. เมื่อใช้สารละลายยูเรียเข้มข้น  1 mol/dm3 จำนวน  250cm3   มาทำให้แห้งแล้วให้ทำปฎิกิริยากับ CuO ตามสมการ
              O
NH2-------  C---------NH2(s) + 3CuO ---------->  N2(g) +2H2O(l)  + CO2(g)  +  3Cu(s)
จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่STP (ENT’24)
ก. 5.6              ข. 11.2              ค. 22.4                 ง. 44.8

27.จะต้องใช้อลูมิเนียมหนักกี่กรัมจึงจะทำปฎิกิริยาพอดีกับ50cm3 ของสารละลาย Zn(NO3)2 เข้มข้น0.4 mol/dm3  ปฎิกิริยาที่เกดขึ้นเป็นดังนี้ (ENT’21)
                    2Al  +3Zn(NO3)2---------------------------->2Al(NO3)3 +3Zn
ก.  0.27             ข.  0.36                    ค.  0.42                    ง. 0.54

28.เมื่อนำโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตมาทำปฎิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ตามสมการ(ENT’31)
                        2KMnO4  +  16HCl -----------------------> 2KCl + 2MnCl2 +8H20 + 5Cl2
ก.  0.58                 ข.     1.58                   ค.  2.58                 ง.  3.58

29.แก๊สที่เกิดขึ้นในข้อ 134 หนักกี่กัรม (ENT’31)
ก.  1.27                 ข.  1.50                        ค. 1.77                 ง. 2.00

30.เมื่อเติมสารละลาย MgCl2  ความเข้มข้น  0.1 mol/dm3 ปริมาตร 20cm3  ลงในสารละลายNa2HPO4 และNH3  มากเกินพอได้ตะกอนของ MgNH4PO4 กี่กรัม (ENT’40)
ก. 0.137                       ข. 1.37                   ค. 0.274                ง.  2.74

   
เฉลย
1. ง.
ถ้าต้องการหาพลังงานพันธะC-Hใน CH4 เราต้องให้พลังงานค่าหนึ่งเเข้าไปทำลายพันธะของ CH4 ให้ขาดให้หมดดังข้อ ข.แต่พลังงานที่ทำลายพันธะในข้อ ข. เป็นการทำลาย 4 พันธะ ถ้าต้องการหาพลังงานของพันธะเดียวก็ต้องหาร 4 คำตอบเจึงเป็นข้อ ง.

2. ค.
1.แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจะแปรผกผันกับความดันไอ
2.ที่ภาวะเดียวกันปริมาณของของหลวจะมีมากหรือน้อยความดันไอก็จะเท่าเดิม
3.คงามดันไอของของเหลวจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ

 3.ง.
จากความดันคงที่
    V1/T2 =    V2/T1
    V1/303  = V2/333
    V1/303* 333= V2
   จากการคำนวณจะเห็น  ต้องเอาสัดส่วน  333/303 ไปคูณV1 เพื่อให้ได้ปริมาตร V2  

4. ค.
PV = g/m.RT
      0.5*2  = 3.2/M *0.082*300
             M= 78.8

5. ง.      
Rx/Ry =  [16M/M]ยกกำลัง1/2 = 4/1 =8/2
ที่อุณหภูมิเดียวกันพลังงานจลน์ต้องเท่ากัน

6. ก.
แก๊สเบาจะแพร่ได้เร็วที่สุดในที่นั้คือ CH4
 
7. ข.
XY2 = (1.81*10ยกกำลัง24) /6.02*10ยกกำลัง23*(a+2b)
         =3(a+2b)

8. ง.
สารบริสุทธ์ 1    A     :    B            สารบริสุทธ์ 2       A     :    B
            1.8    :       2.7    40     :     60
                            2        :      3        2    :    3
สารประกอบ AB มีสัดส่วนคงที่ คือ 2 : 3  
    
9.ข.
N รวม = (N1V1+ N2V2) / V รวม
          =[(0.1*500) + (2*1500)]/2500
              =1.22  mol/dm3
สารละลาย1000dm3 มี 1.22 mol
สารละลาย 250 dm3 มี  1.22/1000   *250    =  0.3 mol
ดังนั้น 0.3*56 = 17.1 กรัม

10. ข.
M = (1.2*1000*5.12)/(14*0.88*1.45)
       = 344

11. ข.
เอทิลแอลกอฮอล์         = 10/9     =    10/46         mol/90      กรัม           
น้ำตาลทราย                 = 3/25     =    10.8342     mol/90     กรัม                            
เอทิลีนไกลคอล           = 40/60   =   60/62          mol/90      กรัม                            
ยูเรีย                             = 4/15     =    2460          mol/90      กรัม
สารที่มีความเข้มข้นมากที่สุดจะมีจุดเยือกแข็งตํ่าที่สุด

12.C3H8  +5O2     3CO2 +  4H2O             1
     2C4H10  +  13O2    8CO2  +10H2O    2
     Ca(OH)2  + CO2              CaCO3  + H2O               3
C3H8 และC4H10  ต่างก้อมีตะกอนร่วมกันคือ CaCO3 95  กรัม  เราสามารถหาตะกอนที่เกิดจาก C3H8 ก่อน สำหรับตะกอนที่เหลือ  หาC4H10 ได้ ดังนั้นตอบ0.2

13. ข.
               2Na + 2H2O    2NaOH +H2
    (N*500)/ (1000*1)= 0.1435/143.5
    N = 6

14.ค.
  N    :     H    :   O
  7/14    1/1     8/16
  0.5       1        0.5
สูตรโมโลกุลที่เป็นไปได้  N2H4O2

15.ข.
จากตารางใน 5 วินาทีเเรก สาร X ถูกใช้ไป 0.15 mol/dm3เราสามารถหาความเข้มข้นของ Y ได้จากสมการดังนี้      3X          5Y +  6Z
           0.15/3      N/5
            N = 0.25 mol/dm3

16 เฉลย ระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์จาก 2 ปฎิกิริยามีค่าต่างดันดังนี้  490-230=260 kJ

17. ค.
ความสัมพันธ์ได้ดังสมการข้อ ค. ดังนี้
1.N2 +3H2                2NH3            K1  
2.1/2N2+3/2H2                  NH3    K2 = K1 ยกกำลัง 1/2
3. 1/3N2 +H2        2/3NH3       K3= K1 ยกกำลัง 1/3
 ความสัมพันธ์ได้ดังสมการข้อ  ค. ดังนี้
 K1 = K2*K3 ยกกำลัง ½
 K1 = K1 ยกกำลัง ½* K1 ยกกำลัง ½

18.ก
K = 1/[B]
   10 ยกกำลัง ½ = 1/[B]
   [B] = 10 ยกกำลัง -2  mol/dm3         
[B] เข้มข้น 10 ยกกำลัง-2 mol/dm3    หมายความว่า สารละลาย 1000 cm3 มีB เท่ากับ 10ยกกำลัง2 โมล
      ดังนั้นค่าสารละลาย 200 cm3 มีB =0.002 โมล

19. ข.
จากสมการ)  2SO2(g)+O2(g)             2SO3(g)
    ค่า K=  {[ SO3]ยกกำลัง 2}/[SO2] ยกกำลัง 2*[O2]
 เเทนค่า 100 =  {[2Y/10]ยกกำลัง 2}/{[Y/10]ยกกำลัง 2*[X/10]
X = 0.4

20. ก.
           H2 +  I2         2HI
เริ่มต้น     3    3    0
เปลี่ยนไป  2    2    4
สมดุล      1    1    4
K=16 ที่สมดุบใหม่เติม HI ลงไป 12 โมล หรือ 6 mol/dm3    นั้นเองได้สมดุลใหม่
      H2    +      I2              2HI
เริ่มต้น    1              1                    10
เปลี่ยนไป X              X                    2X
สมดุล   1+X      1+X                10-2X
       16=10-2Xยกกำลัง2/1+X ยกกำลัง2
          X=1
        [HI] =10-2=8 mol/dm3    
HI=16 โมลในภาชนะ 2 dm3

21.เฉลย สมมุติให้เข้มข้นเท่ากันคือ 1 mol/dm3    
HA    [H+]=10 ยกกำลัง-2*5        HB        [H+]=10 ยกกำลัง4
              pH=2.5                   pH=4
   ฉะนั้น pH ต่างกัน= 4-2.5=1.5

22. ไม่มีคำตอบ pH=12.3
ไม่มีคำตอบอนุโลมเป็นข้อ ง.ข้อนี้โจทย์จะถามว่าสารละลายจะมี pH ประมาณเท่าใด  เพราะคำตอบที่ได้ไม่ได้อยู่ในช่วง 11-12แต่มีค่ามากกว่า 12 ดังนี้
  N[OH-]=[1*0.2*30)-(1*0.25*20]/50
 pOH=1.7   ดังนั้นpH=12.3

23. ค.
NA2O                                  2NA+           +         O2-
          97.5 / 62    =        ไอออน/ 2*6.02*10 ยกกำลัง 23    ไอออน/6.02*10 ยกกำลัง 23
ได้  Na+  = 18.90*10ยกกำลัง23                                   
       O2-   =  9.45*10ยกกำลัง23

24. ก.
 Ca2        +       SO4 2-     CaSO4
40 / 40     =   96 / 96
 Ca2     +   2HCO3 -         Ca(HCO3)2
ppm /40    =   183 / 122
     ppm  =  100

25. ก.
4C3H5N3O9                         6N2  + 12CO2  + O2       +        10H2O    
45.4/90.8       =     dm3 / 44.8
dm3    =   21.3

26. ข.
NH2CONH2   +  3CuO                  N2+ CO2            +   2H2O   +  3Cu
0.25 /1                =     dm3 /425.6              
    dm3   =   11.2
27. ข.
2Al  +3Zn(NO2)2                     2Al(NO3)3 +3Zn
g / 54    =  0.02 / 3
         g   =  0.36

28. ข.
1/2KMnO4  +  8/16HCl                          2KCl + 2MnCl2+ 8H20 + 5Cl2
g / 158     =    0.08/8
        g   =  1.58

29. ค.
2KMnO4  + 16HCl              2KCl + 2MnCl2+ 8H20 + 5Cl2
    0.08/16                                           =    g/355
g     =    1.77
30. ค.
MgCl2+ Na2HPO4+ NH3                          MgNH4PO4 + 2NaCl
0.002/1    =        g/137
    g    =  0.274

ไม่มีเฉลยหรอค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์