รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำนาม(Nouns)และคำสรรพนาม(Pronouns)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง       คำนาม (Nouns) และคำสรรพนาม (Pronouns) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรน้อยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำนาม(Nouns) และคำสรรพนาม(Pronouns)  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำนาม(Nouns) และคำสรรพนาม(Pronouns) วิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มเป็นกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดำเนินการศึกษาโดยมีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  และให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติค่าที(t-test)แบบ dependent

แหล่งที่มาของรูป : www.aksorn.com/library/library_detail.php?con...

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 266 คน กำลังออนไลน์