รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำนาม(Nouns)และคำสรรพนาม(Pronouns)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง       คำนาม (Nouns) และคำสรรพนาม (Pronouns) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรน้อยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำนาม(Nouns) และคำสรรพนาม(Pronouns)  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำนาม(Nouns) และคำสรรพนาม(Pronouns) วิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มเป็นกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดำเนินการศึกษาโดยมีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  และให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติค่าที(t-test)แบบ dependent

แหล่งที่มาของรูป : www.aksorn.com/library/library_detail.php?con...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 191 คน กำลังออนไลน์