มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ  ศูนย์ธนบุรี ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2551 เปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 สามารถเลือกเรียนได้  2  แบบ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี  เวลาเรียน 17.20-20.40 น.  หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์  เวลาเรียน 07.40-19.00 น. 

           ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคเรียน

           ภาคเรียนที่  1 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

           ภาคเรียนที่  2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม

           ภาคเรียนที่  3 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 

           คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร   

           1.คณะครุศาสตร์  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

           -สาขาวิชาการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

           2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรระดับปริญญาตรี

           -สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

           -สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

           -สาขาวิชาภาษาจีน

           -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

           -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

           -ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

           -สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

            -สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

           3.คณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี

           -สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

          -สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

           -บัญชีบัณฑิต 

           -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

            หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

           -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

           4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

           -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

           -สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

           5.หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

           คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

           1.ระดับปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

           2.ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

           3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรัง     

           หลักฐานการรับสมัคร

           1.รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว   จำนวน 2 รูป

           2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1   ใบ 

           3.สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน  1 ใบ 

           สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร.0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014 ส่วนการรับสมัครนักศึกษาภาคปรกติ (เพิ่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับนักศึกษาภาคปรกติเพิ่มในทุกคณะและทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โทร. 0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104411 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 387 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์