มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คัดเรียนป.ตรี โครงการกศ.ปช.

 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะเปิดรับสมัครบุคคลที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2551 ตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2551 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2551 รวม 1,540 คน

        คณะที่เปิดรับ

        -ครุศาสตร์

        -เทคโนโลยีการเกษตร

        -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        -วิทยาการจัดการ

        -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี

        1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

        2.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

        3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

        4.มีความประพฤติเรียบร้อย

        5.ผู้สมัครสาขาวิชาการศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

        ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง

        1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

        2.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

        3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

        4.มีความประพฤติเรียบร้อย

        หลักฐานประกอบการสมัคร

        1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายสี (ใบสมัครขอรับฟรีที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 1.โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร หรือ3.ดาวน์โหลดที่ http://academic.pcru.ac.th

        2.ใบรายงานผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร

        3.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว ติดในใบสมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)

        4.ค่าสมัคร 300 บาท

        ขั้นตอนการสมัคร

        1.สมัครด้วยตัวเอง

        -สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

        -ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

        -ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยบึงสามพัน  โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

        2.สมัครทางไปรษณีย์ ส่งหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมธนาณัติ 300 บาท สั่งจ่ายในนาม นางพัชริยา ศรีสด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2551

        (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104453 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

         ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 387 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์