วิชาคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1   เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 ตอบ        สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่าย ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล แต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร และระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วย ช่องทางการสื่อสาร ซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ หรือคลื่นวิทยุก็ได้ ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายรายก็ได้ ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนหลายราย ต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการได้ ข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล เช่น นักเรียนส่งข้อมูลหาเพื่อนเมื่อเพื่อนได้รับข้อมูลก็จะส่งข้อมูลตอบกลับมาหานักเรียน นักเรียนได้ส่งข้อมูลและได้รับข้อมูล  

   ใบงานที่ 2   เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด 

   ตอบ    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. Gnet คืออะไร 

     ตอบ      (Government Information Network: GNet)

   ตอบ   (Government Information Technology Services : GITS)

  4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด  

   ตอบ        http://www.moe.go.th 

 5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร

 ตอบ          หน่วยงานเกี่ยวกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มีชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

     ใบงานที่ 3   เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

 1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง 

   ตอบ           1 .  ข้อมูล 

                       2 . โปรแกรมซอฟต์แวร์ 

                       3 .  หน่วยประมวลผลกลาง 

                       4 .  อุปกรณ์นำเข้า 

                       5 .  อุปกรณ์ส่งออก 

                       6 .  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลกระบวนงาน  

                       7 .  บุคลากรคอมพิวเตอร์

 2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง

   ตอบ   1. หน่วยรับข้อมูลเข้า

              2. หน่วยประมวลผลกลาง

              3. หน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยส่งออก

3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

    ตอบ       1 .  ซอฟต์แวร์ระบบ

                    2 .  ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ 

                    3 .   ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง  

   ตอบ     1 .  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)

                 2 .  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

                 3 .  นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

                 4 .  วิศวกรระบบ (System Engineer)

                 5 .   วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)

                 6 .   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User)

                 7 .   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป (User)  

5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น   

    ตอบ    1 .  คิดรายการของที่จะซื้อจดไว้ในกระดาษ

                 2 .  เลือกซื้อของตามที่จดไว้

                3 .  ไปคิดเงินกับแคชเชียร์4 จ่ายเงินค่าของกับแคชเชียร์    

 ใบงานที่ 4

คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. การประมวลผลข้อมูลคืออะไร

2. ระบบคืออะไร

3. สารสนเทศ คืออะไร

4. จงยกตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวชีวิตประจำวันของนักเรียน

ใบงานที่ 5

คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. ข้อมูลดิบคืออะไร

2. ข้อมูลที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

3. จงบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูล

4. จงให้คำจำกัดความของคำว่าสารสนเทศ   

  

ใบงานที่ 4
คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1.การประมวลผลข้อมูลคืออะไร
ตอบ การกระทำการบางอย่างหรือหลายอย่าง กับข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ หรือแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ มนุษย์และสัตว์ที่มีสติปัญญาจะทำการประมวลผลข้อมูลตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเดิน หรือนกบิน เราและนกต้องคอยปรับทิศทางไม่ให้ชนสิ่งกีดขวาง ไม่ให้เดินหรือบินไปชนกับวัตถุสิ่งของที่อยู่ข้างหน้า
2. ระบบคืออะไร
ตอบ หมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยหรือองค์ประกอบย่อย ที่จะต้องมีความสัมพันธ์และทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. สารสนเทศ คืออะไร
ตอบ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม
4. จงยกตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวชีวิตประจำวันของนักเรียน
ตอบ การประมวลผลโดยใช้ Google ในการ + และ - เลข

ใบงานที่ 5
คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1. ข้อมูลดิบคืออะไร
ตอบ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ไปแปลงหรือยังไม่ได้เอาไปประมวล
2. ข้อมูลที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร
ตอบ ต้องมีข้อมูลที่ครบตามที่กำหนด ทุกขั้นตอน
3. จงบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ตอบ 1.โดยวิธีการสังเกต
2.โดยวิธีการสัมภาษณ์
3.โดยวิธีการส่งแบบสอบถาม
4.โดยวิธีการทดสอบ
5.โดยวิธีการใช้แบบสำรวจ
4. จงให้คำจำกัดความของคำว่าสารสนเทศ
ตอบ เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการและการจัดการข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสารเงื่อนไขการควบคุม ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้ และการแทนความหมาย

ใบงานที่ 6 คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. ที่อยู่ของผู้ใช้จดหมายอีเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอะไร

ตอบ E-mail Address

 2. ผู้ให้บิรการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนกับสถานที่ใด 

ตอบ ที่ทำการไปรษณีย์   

3. การส่งจดหมายธรรมดากับจดหมายอีเล็กทรอนิกส์อะไรเร็วกว่า เพราะสาเหตุใด

ตอบ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์เร็วกว่า เพราะอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4. จงบอกรายชื่อผู้ให้บริการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย 5 ชื่อ

ตอบ  1.}Hotmail.com , 2.}Yahoo.com , 3.}Sanook.com , 4.}Thailmail.com , 5.}Chaiyo.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 221 คน กำลังออนไลน์