งานวิชาคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ blm18394

                                                 ใบงานที่1

เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตอบ  สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่าย คือ ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล ทั้งสอง ฝ่ายจะเชื่อมต่อกันด้วย"ช่องทางการสื่อสาร"ซึ่งอาจเป็นสารโทรศัทพ์ หรือคลื่นวิทยุก็ได้ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนหลายคน ต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับคนที่ต้องการได้ เช่น การแชทกับผู้อื่น เมื่อเราส่งข้อความไปเพื่อนหรือคนอื่นก็ส่งข้อความตอบกลับมา หรืออาจจะส่งทางอีเมลก็ได้ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลกันหลายคน 

ใบงานที่ 2

เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย


คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด


1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด

ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. Gnet คืออะไร

ตอบ คือเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ(GoavernmentInformationNetwork)ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

3. GITS คืออะไร

ตอบ คือเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ(Government security Information Network)

ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด

ตอบ http://www.gits.net.th/


5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร

ตอบ เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ การดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ มีชื่อเต็มว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


ใบงานที่ 3

เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง

ตอบ มีทั้งหมด 5 อย่าง 1.ฮาร์ดแวร์ 2.ซอฟต์แวร์ 3.ข้อมูลและสารสนเทศ 4.บุคลากร

5.กระบวนการทำงาน

2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3