งานวิชาคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ blm18394

                                                 ใบงานที่1

เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตอบ  สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่าย คือ ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล ทั้งสอง ฝ่ายจะเชื่อมต่อกันด้วย"ช่องทางการสื่อสาร"ซึ่งอาจเป็นสารโทรศัทพ์ หรือคลื่นวิทยุก็ได้ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนหลายคน ต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับคนที่ต้องการได้ เช่น การแชทกับผู้อื่น เมื่อเราส่งข้อความไปเพื่อนหรือคนอื่นก็ส่งข้อความตอบกลับมา หรืออาจจะส่งทางอีเมลก็ได้ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลกันหลายคน 

ใบงานที่ 2

เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย


คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด


1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด

ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. Gnet คืออะไร

ตอบ คือเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ(GoavernmentInformationNetwork)ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

3. GITS คืออะไร

ตอบ คือเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ(Government security Information Network)

ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด

ตอบ http://www.gits.net.th/


5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร

ตอบ เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ การดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ มีชื่อเต็มว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


ใบงานที่ 3

เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง

ตอบ มีทั้งหมด 5 อย่าง 1.ฮาร์ดแวร์ 2.ซอฟต์แวร์ 3.ข้อมูลและสารสนเทศ 4.บุคลากร

5.กระบวนการทำงาน

2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง

ตอบ 1.หน่วยรับข้อมูลเข้า 2.หน้วยประมวลผลการ 3.หน่วยแสดงผลข้อมูลหรือหน่วยส่งออก

3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ มี3 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ 3.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

ตอบ มี 7ระดับ 1.ผู้ดูแลระบบ(System Administrator) 2. นักวิเคราะห์ระบบ(System Analyst)3.นักเขียนโปรแกรม(Programmer) 4.วิศวกรระบบ(System Engineer) 5.วิศวกรเครือข่าย(Network Engineer)6.ผู้ใช้ตอมพิวเตอร์ระดับสูง(Super User) 7.ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป(User)

5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

ตอบ 1.จดรายการของที่เราจะซื้อ 2.ไปเลือกของตามความต้องการของเรา 3.ไปต่อแถวที่จุดชำระเงิน 4.พนักงานคิดราคาสินค้าแล้วรวมราคาสินค้าทั้งหมด 5.ชำระเงินค่าสินค้า

                                              

ใบงานที่ 4 

คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. การประมวลผลข้อมูลคืออะไร

ตอบ คือ การกระทำการบางอย่างหรือหลายอย่างกับข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ หรือแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

2. ระบบคืออะไร

ตอบ หมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยหรือองค์ประกอบย่อย ที่จะต้องมีความสัมพันธ์และทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3. สารสนเทศ คืออะไร

ตอบ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

4. จงยกตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวชีวิตประจำวันของนักเรียน

ตอบ การคิดเลข ,การทำรายงาน ,เวลาเดิน เป็นต้น

ใบงานที่ 5

คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. ข้อมูลดิบคืออะไร

ตอบ  หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้

2. ข้อมูลที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

ตอบ 1. ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได (accuracy)         2. ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (relevancy)         3.ข้อมูลมีความทันสมัย (timeliness)

3. จงบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูล

ตอบ คัลลอกข้อมูลจากต้นฉบับแล้วสร้างแฟ้มใหม่แล้วเก็บข้อมูลลงในแฟ้ม

4. จงให้คำจำกัดความของคำว่าสารสนเทศ  

ตอบ เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือประมวลผลมาแล้ว

  ใบงานที่6

คำชี้แจ้งห้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด  

1. ที่อยู่ของผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอะไร

 

ตอบ E-mail Address (อีเมล์ แอดเดส)

2.ผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนกับสถานที่ใด  

ตอบ ที่ทำการไปรษณีย์

3.การส่งจดหมายธรรมดากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อะไรเร็วกว่า เพราะสาเหตุใด

 

ตอบ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เร็วกว่าเพราะการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะส่งผ่านทางเครือค่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีเครือค่ายทั่วโลกมีความรวดเร็วกว่าการส่งจดหมายธรรมดาซึ่งถ้าส่งแบบธรรมดาต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงผู้รับ

4.จงบอกรายชื่อผู้ที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย5 ชื่อ

ตอบ  1. Hotmail.com    2. G-mail.com   3. Yahoo.com          4. Thai mail.com          5. Sanook.com

รูปภาพของ blmchanatip

โปรดสรุปด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์