เรื่องข้อมูล และสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp5746

ข้อมูล(Data)

โดยทั่วไปข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลได้ และจะมีคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกันคือคำว่า ข้อมูล และคำว่าสารสนเทศ แต่ในความเป็นจริงสองคำนี้แตกต่างกันดังนี้

- ข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ เสียง ภาพ เป็นต้น

- สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สารสนเทศอาจจะเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ หรือ กราฟ ก็ได้ เช่น ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนของนักศึกษาเป็นต้น

ในบางครั้งสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลแบบหนึ่ง สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประมวลผลอีกแบบหนึ่งได้ เช่น ค่าเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน ได้จากการนำเอาคะแนนของแต่ละวิชาซึ่งได้จากการคำนวณมาแล้ว ระดับคะแนนของแต่ละวิชานั้นเป็นสารสนเทศที่มีข้อมูลเป็นคะแนนดิบ ข้อมูลสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

(1) ข้อมูลมูลฐาน (elementary data) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติการ ซึ่งโดยทั่วๆไป จำแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ

ก. ข้อมูลที่เป็นตัวเลขล้วน (numeric data) สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ เช่น ตัวเลขแทน อายุ ความสูง น้ำหนัก คะแนนผลสอบ เป็นต้น หรือถ้าเป็นการกำหนดให้ตัวแปรในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ จะได้ดังนี้ X = 10, Grade = 3.35

ข. ข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขล้วน (non-numeric data) หมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณ เช่น ตัวอักษรแทนชื่อและสกุล ตัวอักษรปนตัวเลขแทนเลขที่สินค้า หรือตัวเลขแทนรหัสนักศึกษา เป็นต้น และถ้าเป็นการแทนด้วยตัวแปรในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์แล้วมักจะอยู่ในเครื่องหมาย

คำพูด (' ') เช่น

Name = ' Suwat Bunlue'

Address = '1/63 Jang Sanit Road'

IDCODE = '334123318'

(2) ข้อมูลโครงสร้าง (Structural data) หมายถึง ข้อมูลที่รวมอยู่ในรูปแบบ หรือโครงสร้างประกอบด้วยข้อมูล มูลฐานของสิ่งที่เราจะทำการบันทึก เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม เช่น ข้อมูลที่เกียวกับวิาที่เรียน ที่ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาและหน่วยกิต จากตัวอย่างเป็นโครงสร้างของข้อมูลมูลฐาน 3 ชนิด แต่ละข้อมูลมูลฐานเรียกว่า ฟิลด์ (field) ของข้อมูลโครงสร้าง และแต่ละหน่วยของข้อมูลโครงสร้าง เรียกว่า โหนด(node) หรือระเบียนข้อมูล(record) ฉะนั้นเราอาจเรียกแต่ละหน่วยของข้อมูลมลฐาน ว่าเป็นโหนดของข้อมูลโครงสร้างฟิลด์เดียวก็ได้

อ้างอิงจาก http://it.benchama.ac.th/ebook3/Image/Picture/1_2_2.jpg

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 173 คน กำลังออนไลน์