มารยาทในการรับประทานอาหาร(มารยาททั่วไป,มารยาทการรับประทานอาหารแบบบุพเฟ่ย์,มารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป)

มารยาทในการรับประทานอาหาร

ที่มาของภาพ  www.luxalliance.com/index.php?lay=show&ac=art...

        มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใส หรืออาจตำหนี ดังนั้น เราควรฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพราะนอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติในครอบครัวแล้ว เรายังใช้อาหารเป็น