ข้อมูลคืออะไร และ ความหมายของสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp7761

4. การแทนข้อมูล

                จากที่กล่าวมาแล้วว่า สารสนเทศคือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล การประมวล ผล ข้อมูลส่ว