จิตรกรรมฯ ศิลปากร รับ 110 คน

 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 110 คน ประเภทโครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ รับสมัครระหว่าง 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2552 ประเภทการสอบตรง รับสมัครระหว่าง 1 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552
แบบที่ 1 การคัดเลือก จำนวน 50 คน
- โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ จำนวนประมาณ 27 คน
- โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ จำนวนประมาณ 23 คน
แบบที่ 2 การสอบตรง จำนวน 60 คน
- ประเภททั่วไป จำนวน 50 คน
- ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัด ในภูมิภาคตะวันตก จำนวน 10 คน


โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ
คุณสมบัติ
เป็นผู้ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในลำดับที่ 1 ถึงลำดับสุดท้าย ตามสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  โดยคณะจิตรกรรมฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาและจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ของแต่ละสถาบันการศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์และหลักฐานประกอบวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 ให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จัดส่งหลักฐานมาให้คณะจิตรกรรมฯ พิจารณา ดังนี้
-รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ โดยระบุลำดับที่ และผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะจิตรกรรมฯ กำหนด
-แฟ้มประวัติผลงานศิลปกรรมของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงศึกษาในสถาบันการศึกษา ได้แก่ ผลงานวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ เป็นต้น
-เอกสารแสดงลำดับที่ของนักเรียนศิลปะทั้งชั้นปี นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์จะสมบูรณ์ต้องได้คะแนนวิชาวาดเส้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า B หรือ 3.00 ในรายงานผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์


โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
คุณสมบัติ
ต้องเป็นผู้ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีประวัติการสร้างสรรค์ศิลปะดีเด่น ผ่านการส่งงานเข้าประกวด และได้รับรางวัลในการประกวด และ/หรือได้เข้าร่วมแสดงศิลปกรรมดังต่อไปนี้
1.ได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมระดับเยาวชนหรือเทียบเท่าในระดับจังหวัด และ/หรือระดับภูมิภาค และ/หรือระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง
2.ได้เข้าร่วมแสดงศิลปกรรมระดับเยาวชนหรือเทียบเท่าในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง


หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
1.ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร (ทั้งสองส่วน) ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อย
2.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครคัดเลือกของธนาคาร (ฉบับจริง) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครคัดเลือก และให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง
3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ต้องมีสำเนาวุฒิบัตรการศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
4.สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย ต้องมีหนังสือจากสถาบันศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ที่แสดงผลการศึกษาล่าสุด เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา ที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
5.ผู้สมัครทุกคนต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ระบุเลขประจำตัวนักเรียนไว้ ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ถ้ามี) สำหรับผู้สมัครอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้านแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
6.ซองจดหมายขนาด 11x12 ซม. จำนวน 2 ซอง จ่าหน้าซอง ชื่อ- นามสกุล และที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้สมัคร พร้อมผนึกแสตมป์ เพื่อที่คณะจิตรกรรมฯ จะได้แจ้งผลการคัดเลือกกลับไปให้ผู้สมัครในภายหลัง


หลักฐานผลงานศิลปะ
-ผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาเกียรติบัตรรางวัลที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน และ/หรือสูจิบัตรงานแสดงศิลปกรรม หรือสำเนาหน้าตีพิมพ์ภาพผลงานของผู้สมัคร
- ผลงานศิลปะที่ได้เข้าร่วมแสดงศิลปกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ส่งสูจิบัตร หรือสำเนาหน้าปกสูจิบัตรและสำเนาหน้าตีพิมพ์ภาพผลงานของผู้สมัครที่เข้าร่วมแสดง ที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
-แฟ้มประวัติภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมของผู้สมัครที่ได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมแสดง รวมถึงผลงานศิลปกรรมอื่น ๆ ของผู้สมัคร อาทิเช่น ผลงานวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ
-เอกสารเรียบเรียงทัศนคติแนวความคิดของนักเรียนเป็นภาษาไทย ในหัวข้อเรื่อง "แนวคิดและเป้าหมายของข้าพเจ้าในการศึกษาศิลปะที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์" โดยพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ


การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครกับโปรแกรมการรับสมัครและเอกสารหลักฐานการรับสมัคร
-ส่งทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม – วันพุธที่ 16 กันยายน 2552 บรรจุใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดลงในซองขนาด 2 พับ (ขนาดใหญ่) โดยจัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึงนางนภัสนันท์ อินทรโพธิ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 (ที่ทำการไปรษณีย์ ปทฝ. หน้าพระลาน )
ทั้งนี้ คณะจิตรกรรมฯ ถือตามวันเวลาที่ประทับหน้าซองจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
-ส่งด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 7 - 16 กันยายน 2552 (09.00 - 16.00 น.) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
0 -2225 -8991, 0 -2221 -0820 หรือ 0 -2623 -6115-22 ต่อ 1304, 1305, 1306, 1326
- ค่าสมัครคัดเลือก
ค่าสมัครคัดเลือก 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)
กรณีทำบัตรประจำตัวผู้สมัครหาย ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวผู้สมัครแทนบัตรที่หาย ฉบับละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยให้ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครคัดเลือกเข้าบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015-2-26037-7 หรือธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ชื่อบัญชี โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 114-2-16598-2
หมายเหตุ คณะจิตรกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ


การสอบตรงในปีการศึกษา 2553 คณะจิตรกรรมประติมากร รมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครวันที่ 1 กันยายนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป
-ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัด ในภูมิภาคตะวันตก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครโควตาพิเศษ 8 จังหวัด ในภูมิภาคตะวันตก ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือ ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสถานศึกษา 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
จำนวนรับ
-ประเภททั่วไปรับจำนวน 50 คน
-ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัด ในภูมิภาคตะวันตก รับจำนวน 10 คน
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสมัครทั้ง 2 ประเภทก็ได้
ขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้สมัครเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://www.psg.su.ac.th ทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติดังนี้
ให้เลือกสมัครสอบตามประเภทที่มีให้เลือกตามความประสงค์ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยันการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ ทั้งนี้ เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนคนเดียว ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด
-โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่กำหนด
-ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง เอกสารที่ส่งถึงคณะจิตรกรรมฯ แล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร ต้องเริ่มต้นใหม่ ทั้งนี้ คณะจิตรกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครที่จัดส่งมาแล้ว


หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
1.ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ (ทั้งสองส่วน) กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย
2.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคาร (ฉบับจริง) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัคร ประเภทการสอบที่ระบุจำนวนวิชาที่สอบ โดยให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง
3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ต้องมีสำเนาวุฒิบัตรการศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
4.สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย ต้องมีหนังสือจากสถาบันศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ที่แสดงผลการศึกษาล่าสุด เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา ที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
5.ผู้สมัครทุกคนต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ระบุเลขประจำตัวนักเรียนไว้ ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ถ้ามี) สำหรับผู้สมัครอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้านแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้สมัครเซ็นสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
6.ซองจดหมายขนาด 11x12 ซม. จำนวน 2 ซอง จ่าหน้าซอง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้สมัคร พร้อมผนึกแสตมป์ เพื่อคณะจิตรกรรมฯ จะได้ส่งบัตรประจำตัวสอบและผลการสอบกลับไปให้ผู้สมัครในภายหลัง


การสมัคร
-ส่งทางไปรษณีย์ วันอังคารที่ 1 กันยายน – วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 โดยบรรจุใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดลงในซองขนาด 2 พับ (ขนาดใหญ่) โดยจัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) และจ่าหน้าซองถึงนางนภัสนันท์ อินทรโพธิ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 (ที่ทำการไปรษณีย์ ปทฝ. หน้าพระลาน )
ทั้งนี้ คณะจิตรกรรมฯ ถือตามวันเวลาที่ประทับหน้าซองจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
-ส่งด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน - วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 (09.00-16.00 น.) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 -2225 -8991, 0 -2221 -0820 หรือ 0 -2623 -6115-22 ต่อ 1304, 1305, 1306 และ 1326 หรือดูจาก http://www.finearts.su.ac.th


(ดาวน์โหลดข้อความนี้ พิมพ์ 60106802 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


โดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ iSkool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์