กลุ่มสถาบันแพทย์รับสมัครแพทย์กสพท.

 


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จะทำการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับตรง ( Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยรับสมัครสอบ เดือนสิงหาคม 2552 ทาง internet
-มีคุณสมบัติตามที่กสพท.กำหนด และได้สมัครสอบกับกสพท.
-ผู้สมัครสอบทุกคนต้องสอบวิชาเฉพาะ และสอบวิชาสามัญ มีหลักเกณฑ์ ดังตารางข้างล่าง
-ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่าน จากคณะ/สถาบันที่ประกาศ
-ค่าสมัครสอบทั้งหมด ประมาณ 1,215 บาท สามารถเลือกคณะ/สถาบัน ได้ 4 ลำดับ
กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบ
วิชาสามัญ 70 %
วิทยาศาสตร์ 40%
คณิตศาสตร์ 20%
ภาษาอังกฤษ 20%
ภาษาไทย 10%
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10%
วิชาเฉพาะ 30%
หมายเหตุ
1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม ใช้คะแนนสอบที่จะสอบเข้าปีการศึกษา 2553 เท่านั้น
1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7.คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
8.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
9.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
12.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
13.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


โดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ iSkool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์