ใบงานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ blm18298

 

ใบงานที่ 1   เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 ตอบ        สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่าย ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล แต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร และระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วย “ช่องทางการสื่อสาร” ซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ หรือคลื่นวิทยุก็ได้ ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายรายก็ได้ ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนหลายราย ต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการได้ ข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล เช่น นักเรียนส่งข้อมูลหาเพื่อนเมื่อเพื่อนได้รับข้อมูลก็จะส่งข้อมูลตอบกลับมาหานักเรียน นักเรียนได้ส่งข้อมูลและได้รับข้อมูล  

   ใบงานที่ 2   เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด 

   ตอบ    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. Gnet คืออะไร 

 

     ตอบ      (Government Information Network: GNet)

   ตอบ   (Government Information Technology Services : GITS)

  4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด  

   ตอบ        http://www.moe.go.th 

 5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร

 ตอบ          หน่วยงานเกี่ยวกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มีชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   

     ใบงานที่ 3   เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

 1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง 

 

   ตอบ           1 .  ข้อมูล 

                       2 . โปรแกรมซอฟต์แวร์ 

                       3 .  หน่วยประมวลผลกลาง 

                       4 .  อุปกรณ์นำเข้า 

                       5 .  อุปกรณ์ส่งออก 

                       6 .  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลกระบวนงาน  

                       7 .  บุคลากรคอมพิวเตอร์

 2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง

   ตอบ   1. หน่วยรับข้อมูลเข้า

              2. หน่วยประมวลผลกลาง

              3. หน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยส่งออก

3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

    ตอบ       1 .  ซอฟต์แวร์ระบบ

                    2 .  ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ 

                    3 .   ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง  

   ตอบ     1 .  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)

                 2 .  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

                 3 .  นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

                 4 .  วิศวกรระบบ (System Engineer)

                 5 .   วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)

                 6 .   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User)

                 7 .   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป (User)  

5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น   

    ตอบ    1 .  คิดรายการของที่จะซื้อจดไว้ในกระดาษ

                 2 .  เลือกซื้อของตามที่จดไว้

                3 .  ไปคิดเงินกับแคชเชียร์4 จ่ายเงินค่าของกับแคชเชียร์    

 ใบงานที่ 4

คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. การประมวลผลข้อมูลคืออะไร

2. ระบบคืออะไร

3. สารสนเทศ คืออะไร

4. จงยกตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวชีวิตประจำวันของนักเรียน

 

ใบงานที่ 5

คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. ข้อมูลดิบคืออะไร

2. ข้อมูลที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

3. จงบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูล

4. จงให้คำจำกัดความของคำว่าสารสนเทศ   

  

ใบงานที่ 4
คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1.การประมวลผลข้อมูลคืออะไร
ตอบ การกระทำการบางอย่างหรือหลายอย่าง กับข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ หรือแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ มนุษย์และสัตว์ที่มีสติปัญญาจะทำการประมวลผลข้อมูลตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเดิน หรือนกบิน เราและนกต้องคอยปรับทิศทางไม่ให้ชนสิ่งกีดขวาง ไม่ให้เดินหรือบินไปชนกับวัตถุสิ่งของที่อยู่ข้างหน้า
2. ระบบคืออะไร
ตอบ หมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยหรือองค์ประกอบย่อย ที่จะต้องมีความสัมพันธ์และทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. สารสนเทศ คืออะไร
ตอบ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม
4. จงยกตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวชีวิตประจำวันของนักเรียน
ตอบ การประมวลผลโดยใช้ Google ในการ + และ - เลข

ใบงานที่ 5
คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1. ข้อมูลดิบคืออะไร
ตอบ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ไปแปลงหรือยังไม่ได้เอาไปประมวล
2. ข้อมูลที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร
ตอบ ต้องมีข้อมูลที่ครบตามที่กำหนด ทุกขั้นตอน
3. จงบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ตอบ 1.โดยวิธีการสังเกต
2.โดยวิธีการสัมภาษณ์
3.โดยวิธีการส่งแบบสอบถาม
4.โดยวิธีการทดสอบ
5.โดยวิธีการใช้แบบสำรวจ
4. จงให้คำจำกัดความของคำว่าสารสนเทศ
ตอบ เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการและการจัดการข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสารเงื่อนไขการควบคุม ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้ และการแทนความหมาย

 

ใบงานที่ 6 คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. ที่อยู่ของผู้ใช้จดหมายอีเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอะไร

ตอบ E-mail Address

 

 2. ผู้ให้บิรการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนกับสถานที่ใด 

ตอบ ที่ทำการไปรษณีย์   

3. การส่งจดหมายธรรมดากับจดหมายอีเล็กทรอนิกส์อะไรเร็วกว่า เพราะสาเหตุใด

ตอบ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์เร็วกว่า เพราะอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4. จงบอกรายชื่อผู้ให้บริการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย 5 ชื่อ

 

ตอบ  1.}Hotmail.com , 2.}Yahoo.com , 3.}Sanook.com , 4.}Thailmail.com , 5.}Chaiyo.com

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 426 คน กำลังออนไลน์