มหาวิทยาลัยศิลปากรคัดเรียนอักษรฯ-สถาปัตย์-จิตรกรรมฯ

 

 

           โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

           สาขาและจำนวนรับเข้าศึกษา

          1.ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาจีน จำนวน 60 คน

          2.ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 60 คน

          3.ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาเกาหลี จำนวน 30 คน

           หมายเหตุ : คณะฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษาแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม

           คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          2.มีผลคะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษาปีการศึกษาที่เพิ่งผ่านมา O–NET, A-NET                         

           

           หลักฐานการสมัคร

          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ห้ามใช้สำเนาใบสมัครในการสมัครสอบ)

          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

          3.สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) โดยมีตราโรงเรียนประทับรับรอง พร้อมลายมือชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน หรือนายทะเบียนที่ทำการแทน

          4.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

          5.สำเนาใบคะแนนผลการสอบ Admission การสอบ O-NET และ A-NET ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)

          6.กรณีสมัครทางไปรษณีย์จะต้องมีธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามจำนวนที่ระบุ (350 บาท)

           สถานที่จำหน่ายและรับสมัคร

          -สำนักบริการวิชาการ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ถนนหน้าพระลาน ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง)                             

          -สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม                   

          สถานที่ติดต่อ โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ถนนราชมรรคาใน  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000 โทร.0-3425-6709 โทรสาร 0-3425-5794 และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

          หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรงนักศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม 2551

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร

อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา  โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 และผลการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมฯ เฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

หรือ

          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75 และผลการเรียนวิชาภาษาไทยกับวิชาสังคมฯ เฉลี่ยตลอดหลักสูตร แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00

          3.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

          4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          5.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

          6.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท

          7.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

           การสมัคร

          -ดาวน์โหลดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบจากเว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th หรือติดต่อขอรับได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          -กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

          -โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย สาขาท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มศก. การสอบตรง บัญชีออมทรัพย์ 015-2-25287-4 ค่าสมัครสอบคัดเลือก  900 บาท คณะขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

           หลักฐานการสมัคร          

          1.ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน  พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย            

          2.หลักฐานใบโอนเงินของธนาคาร ค่าสมัครสอบ (ฉบับจริง) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครลงในหลักฐานการโอนเงิน โดยผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง

          3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่กำหนดในข้อ 2.1 คุณสมบัติพื้นฐาน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

          5.ซองจดหมาย  ขนาด 11x12 ซม. จำนวน 1 ซอง จ่าหน้าซอง ชื่อ-สกุล และที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้สมัคร พร้อมทั้งผนึกแสตมป์จำนวนเงิน 16 บาท (จดหมายลงทะเบียน) เพื่อคณะจะได้ส่งบัตรประจำตัวสอบ กลับไปให้ผู้สมัครในภายหลัง

           การส่งใบสมัคร           

          -ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยการสอบตรง สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

           -สมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2221-5877 และ 0-2225-9473

           -ค่าสมัครสอบคัดเลือก 900 บาท คณะขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

           -การสอบคัดเลือกคณะจัดสอบ

           ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อยแล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก (Admission) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

           คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ โดยรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม 2551

           -ประเภทนักเรียนดีเด่นทางศิลปะ

           -ประเภททั่วไป

          คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการนักเรียนดีเด่นทางศิลปะ

           ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาทางศิลปะระดับอาชีวศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงภาคสุดท้ายตามสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์ร่วมโครงการจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองได้

           คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

           ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีประวัติการสร้างสรรค์ศิลปะดีเด่น ผ่านการส่งงานหรือเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวด ฯลฯ

           ประเภททั่วไป สอบคัดเลือกได้ 2 ลักษณะคือ

           -สอบเข้าทุกสาขาวิชา

           -สอบเข้าสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

           ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

           สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงที่เปิดรับสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ โทร.0-2225-8991, 0-2221-0820 หรือ 0-2623-6115-21 ต่อ 1304-1306, 1326, 1345 หรือดูจากเว็บไซต์ www.psg.su.ac.th

           ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์