มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับเรียน ป.ตรีการบิน 70 คน

 

 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

          3.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการสอน

          4.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          5.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50

          หลักฐานการสมัคร

          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว

          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ)

          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่โรงเรียนคำนวณและบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย  

          ใบสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          การยื่นใบสมัคร

          -สมัครทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย แล้วจัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ส่งถึง หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100   (ใบสมัครสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน)

          -สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

          -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันพุธที่ 23 เมษายน 2551 ทาง www.mfu.ac.th หรือสอบถามที่โทร.0-5391-6103-4

          -ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน และเข้าหอพัก วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

          -เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2008 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

         สนใจดูรายละเอียดที่ www.mfu.ac.th หรือ สอบถามที่โทร.0-5391-6103-4

         ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์