ศิลปากรคัดเรียนวิศวะคอมพ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบแรก และรอบสอง)ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 60 คนรับสมัครสอบคัดเลือกทาง Internet พร้อมส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5.ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
6.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
7. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
8. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
หลักฐานการสมัครที่ต้องส่งทางไปรษณีย์
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
2.ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่าย “ประธาน ฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์” ปทฝ. สนามจันทร์ 73001 หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ในกรณีที่มาจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเอง
3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) 4 ภาคการศึกษา
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายสำเนาให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
การส่งหลักฐานการสมัคร
-ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึงโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคม 2552 หากพ้นกำหนดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะไม่รับสมัคร
-สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2552


โดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ iSkool

โดย กอง บ.ก. การศึกษาวันนี้ iSkool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์