บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การศึกษาวิธีการเก็บรักษาความสดของผักแบบประหยัดพลังงาน
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550
คณะผู้จัดทำ
1.   ด.ช. สุรธัช  พุทธพงษ์     เลขที่  16   ชั้น ม. 3/2
2.   ด.ช. ธีรดล  วงศาโรจน์    เลขที่  17   ชั้น ม. 3/2
3.   ด.ญ. จิราภรณ์ งามเถื่อน  เลขที่  22   ชั้น ม. 3/2
4.   ด.ญ. อาลิซ่า  มูจอนลี     เลขที่  31   ชั้น ม. 3/2
อาจารย์ที่ปรึกษา    นางจันทิมา   สุขพัฒน์
สถานศึกษา           โรงเรียนวัดราชาธิวาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

          โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  การศึกษาวิธีการเก็บรักษาความสดของผักแบบประหยัดพลังงาน  จัดทำขึ้นเพื่อหาวิธีการเก็บรักษาความสดของผัก  โดยไม่ใช้ตู้เย็นซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า  และเป็นการสนองตอบต่อแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งในการทดลองกลุ่มของข้าพเจ้าเลือกทดลองกับผักที่เหี่ยวและเสียง่าย  ได้แก่  มะเขือเทศ  พริกสด  โดยนำโอ่งดินเผาขนาดเท่าๆ กัน มา 4 ใบ ใบที่ 1 ใส่ดิน 500 กรัม และน้ำ 500 กรัม ใบที่ 2 ใส่ทราย 500 กรัม และน้ำ 500 กรัม ใบที่  3  ใส่น้ำ  500 กรัม  และใบที่ 4  ไม่ใส่อะไรเลย  จากนั้นนำผ้าขาวบางมาปิดปากโอ่งโดยให้มีลักษณะเป็นถุงย้อยลงไปในโอ่ง ห่างจากระดับน้ำ 1 นิ้ว  คัดเลือกพริกสดและมะเขือเทศ  ที่มีขนาดและน้ำหนักเท่าๆ กัน นำพริกสดใส่ในโอ่งทั้ง 4 ใบๆ ละ 5 เมล็ด และใส่มะเขือเทศลงไปในโอ่งใบละ  5 ลูก  ตั้งทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เป็นเวลา  15  วัน  จากผลการทดลองพบว่า  พริกสดที่เก็บในโอ่งเปล่า จะคงความสดได้มากที่สุด รองลงมาเป็นโอ่งดินชุ่มน้ำ โอ่งทรายชุ่มน้ำและโอ่งน้ำ ตามลำดับ  ส่วนมะเขือเทศที่เก็บในโอ่งดินชุ่มน้ำ  จะสามารถเก็บรักษาความสดไว้ได้นานที่สุด  รองลงมาเป็น โอ่งน้ำ  โอ่งทรายชุ่มน้ำ และโอ่งเปล่า ตามลำดับ  ดังนั้นผลการทดลองสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า  ความสดของผักขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุในโอ่งเก็บรักษาความสด

 

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  เตาเผาขยะลดปัญหาภาวะโลกร้อน
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550
คณะผู้จัดทำ
1.   ด.ช. นวพันธ์  นันชัยศิลป์     เลขที่  2  ชั้น ม. 3/2
2.   ด.ช. ณัฐวุฒิ  สงบวาจา      เลขที่  7  ชั้น ม. 3/2
3.   น.ส. ชนาภา  เผือกวัฒนะ    เลขที่  32 ชั้น ม. 3/2
4.   น.ส. อารยา  ปรีชานนท์      เลขที่  36 ชั้น ม. 3/2
5.   น.ส. สาธินี  สาดบุญสร้าง    เลขที่  39 ชั้น ม. 3/2
อาจารย์ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาพิเศษ     นางจันทิมา   สุขพัฒน์   และ นายสมชาย   กาแก้ว
สถานศึกษา     โรงเรียนวัดราชาธิวาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

        โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตาเผาขยะลดปัญหาภาวะโลกร้อน  ได้จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์เตาเผาขยะซึ่งสามารถขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกลิ่นควันจากการเผาขยะ ขึ้นใช้ในครัวเรือน  โดยนำ        ถังเหล็กขนาด 15 ลิตร  มาประดิษฐ์เป็นเตาเผา ซึ่งด้านบนของเตาเผาบรรจุถ่านหุงต้มไว้  โดยให้ชั้นของถ่านห่างจากบริเวณจุดไฟเผาขยะ  1 ฟุต  และด้านบนสุดต่อเชื่อมกับท่อนำก๊าซ  เพื่อให้ควันและก๊าซที่เกิดจาก การเผาขยะลอยออกทางท่อไปผ่านถังน้ำปูนใส  ส่วนด้านข้างถังเจาะฝาปิดเปิดเตาเผา  จากการทดลองเผาขยะจากครัวเรือน 4 ชนิด คือ เศษใบไม้ กระดาษ พลาสติก และเศษไม้ต่างๆ  แล้ววัดปริมาณตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นในน้ำปูนใส  พบว่าขยะแต่ละชนิดจะให้ปริมาณตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตแตกต่างกัน  แสดงว่าขยะแต่ละชนิดให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่างกัน  โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ เศษไม้  พลาสติก  เศษใบไม้  และกระดาษตามลำดับ  และเมื่อผ่านคาร์บอนไดออกไซด์ลงในน้ำปูนใส  ปรากฏว่าน้ำปูนใสมีค่า pH  เปลี่ยนไป  โดยขยะประเภทเศษไม้  ทำให้ค่า pH  ของน้ำปูนใสเปลี่ยนไปมากที่สุด  รองลงมาเป็น  เศษใบไม้แห้ง  พลาสติก  และกระดาษ ตามลำดับ  ส่วนกลิ่นควันในขณะเผา  ในการเผาขยะทุกประเภท  ไม่มีกลิ่นออกมาจากเตาเผา  นั่นแสดงว่า เตาเผาขยะ   ที่สร้างขึ้นสามารถกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการหลักในการเกิดวิกฤติการณ์ภาวะโลกร้อนได้  สรุปได้ว่า  ผลการทดลองสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า  ชนิดของขยะต่างกันปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาและการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของ   น้ำปูนใสจะต่างกัน  


บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  อ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550
คณะผู้จัดทำ
1.   ด.ช. นรากร  ไผ่พูล               เลขที่  11 ชั้น ม. 3/1
2.   ด.ช. ภาณุวัส  ทิพย์รัตน์          เลขที่  16 ชั้น ม. 3/1
3.   ด.ญ. สิริขวัญ  เจนวิริยะไพบูลย์ เลขที่  23 ชั้น ม. 3/1
4.   ด.ญ. อัญชลี  วงษ์เอี่ยม          เลขที่  30 ชั้น ม. 3/1
5.   ด.ญ. ญาดา  โพธิเสถียร          เลขที่  43 ชั้น ม. 3/1
อาจารย์ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาพิเศษ     นางจันทิมา  สุขพัฒน์  ,  นางสาวสมศรี  เจ็งไพจิตร
สถานศึกษา    โรงเรียนวัดราชาธิวาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

         คณะผู้จัดทำโครงงานได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ อ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม ”  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำเพื่อบำบัดน้ำเสียที่เหลือทิ้งจากการล้างจานให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง  ซึ่งน้ำทิ้งเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก  โดยคณะผู้จัดทำได้สร้างตัวอ่างล้างจานสูงประมาณ  110  เซนติเมตร  ส่วนด้านล่างของตัวอ่างล้างจานมีชั้นสำหรับวางชุดกรองน้ำจากเส้นใยพืช  โดยใช้เส้นใยผักตบชวาสด  ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับไขมันที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่เหลือทิ้งจากการล้างจาน  และชั้นที่สองเป็นชั้นสำหรับวางชุดเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายซึ่งมีคุณสมบัติทำให้น้ำเสียที่ผ่านไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่มีตะกอน จากการทดลองพบว่า  น้ำทิ้งจากการล้างจานหลังผ่านการกรองด้วยอ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ   ดีขึ้น  สังเกตได้จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทิ้งจากการล้างจานก่อนผ่านและหลังผ่านการบำบัดด้วยอ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม  ปรากฏว่า นำทิ้งหลังผ่านการกรองด้วยอ่างล้างจานรักษาสิ่งแวดล้อม มีลักษณะใส  ไม่มีสี  ไม่มีตะกอนปนเปื้อนในน้ำ  มีกลิ่นคาวอาหารน้อยมาก ไม่พบสารอาหารปนเปื้อนในน้ำ  มีสมบัติเป็นกลาง  และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้
 

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM  ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสีย
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550
คณะผู้จัดทำ
1.   ด.ช. บุรินทร์  ทองประดิษฐ์    เลขที่  13 ชั้น ม. 3/1
2.   ด.ช. พิชัย  นุ่มนวล              เลขที่  15 ชั้น ม. 3/1
3.   ด.ช. คมกริช  จินดากุล         เลขที่  21 ชั้น ม. 3/1
อาจารย์ที่ปรึกษา    นางจันทิมา  สุขพัฒน์  
สถานศึกษา    โรงเรียนวัดราชาธิวาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

          โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM     ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสีย  จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM  ในการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติ  โดยทำการผสมจุลินทรีย์ EM  ในอัตราส่วนจุลินทรีย์ EM 5  ลูกบาศก์เซนติเมตร  ต่อน้ำ 10  ลิตร  หมักทิ้งไว้เป็นเวลา  7  วัน  จากนั้นนำไปบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติ  โดยนำ  จุลินทรีย์ EM  ที่หมักไว้ไปเทในแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกัน 10 จุดๆ ละ 10 ลิตร  ทำการตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ ลักษณะสี  กลิ่น ความขุ่น และค่า pH ของน้ำก่อนบำบัดและหลังบำบัด  จากผลการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง  พบว่า  น้ำเสียในแหล่งน้ำมีคุณภาพดีขึ้น  มีความเข้มสีลดลง  ไม่มีกลิ่นเหม็น  ความขุ่นของน้ำลดลง  ค่า pH ใกล้เป็นกลางมากขึ้น ตามลำดับ  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  จุลินทรีย์ EM  สามารถบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า  ถ้าจุลินทรีย์ EM มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้น น้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อบำบัดด้วยจุลินทรีย์ EM

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การศึกษาชนิดของไส้กรองที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกรองน้ำของเครื่องกรองน้ำ         ชนิดพกพา
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550
คณะผู้จัดทำ
1.   ด.ช. ณัฐกิจ  ปัญจศรีพัฒน์    เลขที่  8   ชั้น ม. 3/1
2.   ด.ช. ศิรพัฒน์  กุหลาบเพชร   เลขที่  20 ชั้น ม. 3/1
3.   ด.ช. นนทนันท์  สายเป้า      เลขที่  22 ชั้น ม. 3/1
อาจารย์ที่ปรึกษา     นางจันทิมา  สุขพัฒน์ 
สถานศึกษา  โรงเรียนวัดราชาธิวาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 
           โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกรองน้ำชนิดพกพา  จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่ชอบเดินทางไกล  หรือชอบกิจกรรมเดินป่า  ได้ดื่มน้ำที่ปลอดจากตะกอนดิน  และสารจำพวกแคลเซียม  โดยการประดิษฐ์เครื่องกรองขนาดเล็กต้นทุนต่ำ  โดยในไส้กรองใช้สาร  Mn  ,  C   และ เรซิน  ในปริมาณต่างๆ และทำการเปรียบเทียบระหว่างใยแก้วกับใยสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ  จากผลการทดลองพบว่า  อัตราส่วนที่ดีที่สุด  คือ  อัตราส่วน  1:1:1   และใยแก้วจะสามารถกรองตะกอนได้ดีกว่าใยสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ   โดยน้ำมีลักษณะใส  เมื่อทดสอบด้วยน้ำยาสำหรับตรวจสอบปริมาณแคลเซียมและสารปนเปื้อนในน้ำพบว่าน้ำมีคุณภาพดี  สามารถใช้ในการบริโภคได้

บทคัดย่อ


โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การศึกษาความนิยมในการบริโภคต้มยำรวมมิตรที่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสารสกัดจากตะไคร้กับใบมะกรูด
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550
คณะผู้จัดทำ
1.   ด.ช. สุชา      เคหะอุทัย    เลขที่  4   ชั้น ม. 3/2
2.   ด.ญ. พนิดา  ลาดเหลา       เลขที่  20 ชั้น ม. 3/2
3.   ด.ญ. ชโลทร  แจงบำรุง     เลขที่  24 ชั้น ม. 3/2
4.   ด.ญ. อลิส  สุดทะสิน         เลขที่  41 ชั้น ม. 3/2
อาจารย์ที่ปรึกษา     นางจันทิมา  สุขพัฒน์ 
สถานศึกษา  โรงเรียนวัดราชาธิวาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

         จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การศึกษาความนิยมในการบริโภคต้มยำรวมมิตรที่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสารสกัดจากตะไคร้กับใบมะกรูด  จัดทำขึ้นเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสารสกัดจากตะไคร้และใบมะกรูดที่ใช้ในการทำต้มยำรวมมิตร  ซึ่งเป็นการสะดวกและรวดเร็วสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง  โดยการนำตะไคร้และใบมะกรูดในอัตราส่วน  1:1 , 1:2 ,  1:3  ,  2:1  และ  3:1  มาสกัดกลิ่นด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ำ  แล้วเก็บสารที่ระเหยด้วยวิธีการควบแน่น  ใส่ขวดปิดฝาแยกไว้ในแต่ละอัตราส่วน  นำไปเก็บไว้ในตู้เย็น  จากนั้นนำสารสกัดที่ได้ไปปรุงต้มยำรวมมิตรในปริมาณที่เท่าๆ กัน  ผลปรากฏว่า  ผู้บริโภคชอบต้มยำรวมมิตรที่ใส่สารสกัดระหว่างตะไคร้กับใบมะกรูดในอัตราส่วน  1: 2  รองลงมาเป็น อัตราส่วน 1:1  ส่วนอัตราส่วนที่ 1:3  กลิ่นใบมะกรูดมากเกินไปแทบจะได้กลิ่นตะไคร้  สำหรับอัตราส่วน  2:1 และ  3:1  นั้นกลิ่นตะไคร้เด่นเกินไป  จากการทดลองเก็บสารสกัดไว้ในตู้เย็นช่องปกติปรากฏว่าสามารถเก็บสารสกัดนี้ไว้ได้นาน  3  วัน  เมื่อเลยเวลา 3 วันกลิ่นของสารสกัดจะเปลี่ยนไป

 

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การศึกษาความเข้มข้นของแป้งมันสำปะหลังที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสีแป้งมันสำปะหลัง
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550
คณะผู้จัดทำ
1.   ด.ญ. ภัทราวรรณ กิจวิริยะ           เลขที่  24 ชั้น ม. 3/1
2.   ด.ญ. พัชรี  บุญมานะ                 เลขที่  27 ชั้น ม. 3/1
3.   ด.ญ. กมลนัทธ์ มโนมัยเสาวภาคย์  เลขที่  31 ชั้น ม. 3/1
4.   ด.ญ. ธาริณี  เหมือนมี                เลขที่  37 ชั้น ม. 3/1
5.   ด.ญ. อาภาภรณ์ ผ่องสกุล            เลขที่  41 ชั้น ม. 3/1
อาจารย์ที่ปรึกษา     นางจันทิมา  สุขพัฒน์ 
สถานศึกษา  โรงเรียนวัดราชาธิวาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 
         โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความเข้มข้นของแป้งมันสำปะหลังที่มีต่อประสิทธิภาพของสีแป้งมันสำปะหลัง  จัดทำขึ้นเพื่อใช้ทดแทนสีโปสเตอร์ที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งมีราคาแพง  ในการทดลองนี้ ได้นำแป้งมันสำปะหลังมาทำเป็นเนื้อสีโดยพบว่า  อัตราส่วนระหว่างแป้งมันสำปะหลังต่อน้ำที่เหมาะสมในการทาสีบนกระดาษ คือ อัตราส่วน  1 : 12  อัตราส่วนเนื้อสีต่อสีผสมอาหารในการทาบนกระดาษ คือ อัตราส่วน 1 : 1  ซึ่งได้สีแป้งเปียกที่คงทนและมีสีสันสวยงามมากที่สุด

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  วุ้นสมุนไพร
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550
คณะผู้จัดทำ
1.   ด.ช. คมสันต์  นามวิชา       เลขที่  1   ชั้น ม. 3/2
2.   ด.ญ. ภัทราพร จุลศรี          เลขที่  25 ชั้น ม. 3/2
3.   น.ส. เมธาวี  หนีเมืองนอก    เลขที่  26 ชั้น ม. 3/2
4.   น.ส. วิลันดา  คงถัน           เลขที่  27 ชั้น ม. 3/2
5.   น.ส. สุพรรษา กิตติสุขเจริญ  เลขที่  29 ชั้น ม. 3/2
อาจารย์ที่ปรึกษา      นางจันทิมา  สุขพัฒน์ 
สถานศึกษา  โรงเรียนวัดราชาธิวาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 
          โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วุ้นสมุนไพร  ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความนิยมในการบริโภควุ้นสมุนไพร  ซึ่งทำการทดลองโดย  นำตะไคร้  กระชาย  และใบเตย มาอย่างละ 1 กิโลกรัม  นำสมุนไพรแต่ละชนิดมาปั่นกับน้ำกรองด้วยผ้าขาวบางแยกน้ำไว้  นำน้ำ 8 ถ้วยตวงใส่ในหม้อยกขึ้นตั้งไปรอจนเดือด ใส่ผงวุ้น 1 ช้อนชา  เคี่ยวจนผงวุ้นละลายจนหมด ใส่น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง  คนให้ละลาย จากนั้นเติมน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อต้มรอจนเดือดจึงยกลงเทใส่แม่พิมพ์  โดยการทำวุ้นสมุนไพรทีละชนิด  จากนั้นนำวุ้นสมุนไพรที่ได้ไปให้บุคคลโดยทั่วไปชิม  พบว่า  ผู้บริโภคชอบรับประทานวุ้นกระชายมากที่สุด  ซึ่งผลการทดลองไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า  ถ้าชนิดของสมุนไพรต่างกันความนิยมในการบริโภควุ้นสมุนไพรจะต่างกัน  ดังนั้นวุ้นตะไคร้น่าจะเป็นที่นิยมในการบริโภคมากกว่าวุ้นใบเตย  และวุ้นกระชายตามลำดับ  กล่าวคือ  จากการทดลองนำวุ้นสมุนไพรไปให้นักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส  ครู – อาจารย์  และแม่ค้าของโรงเรียนชิม  ปรากฏว่า วุ้นกระชาย เป็นวุ้นที่มีคนนิยมบริโภคมากที่สุด  รองลงมาเป็นวุ้นตะไคร้ และวุ้นใบเตย ตามลำดับ

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์