การปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น

การจัดระเบียบการปกครองสมัยอยุธยา
การจัดระเบียบการปกครองแบ่งออกเป็น 3 สมัย
1. สมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1893-1991)
2. สมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ.1991-2231)
3. สมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2231-2310)
สมัยอยุธยาตอนต้นหรือสมัยการวางรากฐานการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน
1. การปกครองส่วนกลางหรือราชธานีปกครองแบบจตุสดมภ์ มีเสนาบดี 4 ตำแหน่ง
1.1 เวียง มีขุนเวียงเป็นหัวหน้าดูแลทุกข์สุขของราษฎร
1.2 วัง มีขุนวังเป็นหัวหน้า ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก้บพระราชสำนักและพิจารณพิ